گذری بر مدل سازی معادلات ساختاری PLS

http://modir3-3.ir/images/tahlil-amari.gif

پی ال اس PLS

مدل سازی معدلات ساختاری یکی از انواع روش های آماری است که ابزاری در دست محقیقین جهت برسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل فراهم می سازد. قدرت این تکنیک در توسعه نظریه ها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، میدریت استراتژیک و سیستم های اطلاعاتی شده است (هیر و همکاران، 2013).

علت نام گذاری این ورش به SEM به دو دلیل است:

  1. روابط میا متغیره ادر این روش با استفاده از یک سری معادلات ساختار یافته تجزیه و تحلیل می شوند.
  2. این معادلات ساختار یافته در قالب مدل های ترسیم می شوند که به محقق امکان مفهوم سازی تئوری های پژوهش را با استفاده از داده ها می دهد. (بایر نی، 2010).

تکنیک SEM مورد استفاده محقیقین در حوزه های مختلف از قبیل اقتصاد، مدیریت، آموزش، بازاریابی و حوزه های متعدد دیگر علوم اجتماعی قرار می گیرد. یکی از مهمترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران از این رویکرد این است. که مدل سازی معدلات ساختاری، روشی جامع برای آزمودن تئوری است. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه گیری توسط این روش است که به محقق اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل داده های خود را با احتساب خطای اندازه گیری گزارش دهد.

محقیق از این روش برای آزمودن روابط پیچیده میان متغیرها پنهان و مشاهده شده و همچنین میان چند متغیر پنهان استفاده می کنند. این رویکرد، ساختار روابط درونی را در مجموعه ای از معادلات می آزماید. این معادلات همه روابط میان سازه هایی (متغیرهای پنهان مستقل و وابسته) را که در تحلیل وجود دارند، ترسیم می کند. سازه ها همان عناصر غیر قابل بررسی یا مکنون (پنهان) هستند که با یک یا چند متغیر مشاهده شده (شاخص یا سوال) می توان تعریف نمود.

فرایند مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

تئوری —> ساخت مدل —>ساخت ابزار—>گردآروی داده ها —>آزمون مدل —>نتایج

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png