تاثیر برنامه آموزش بهداشت ملی

چالش های ارزیابی تاثیر برنامه های آموزش و پرورش بر بهداشت محلی

آموزش بهداشت ملی

بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت ملی تعدادی از چالشها را ارائه نموده است الزاماتی مانند استاندارد طلایی جهت ارزیابی طرح برای این برنامه در نظر گرفته شده است. آموزش پرورش فدرال نیز از این برنامه ها حمایت می کند. بسیاری از دیگر نهادهایی غیر انتفاعی و نهادهای تجاری برنامه های آموزشی و پرورش خود ارائه نمود. و درهمان  زمان  کمیسینهای تبلیغاتی شروع به کار نموده اند. به عنوان یک نتیجه می توان گفت ارزیابی یک برنامه بطور کلی می تواند شواهدی برای علیت را ارائه ندهد برنامه آموزشی بهداشتهای می تواند اثر غیر مستقیم داشته و به سختی شناسایی شود.( هورنیک 2002).

به عنوان مثال برنامه ها اغلب کم بوده و یا  هیچ کنترل در رابطه با اطلاعیه های ان بر کانال های رسانه ای وجود ندارد. علاوه بر این سازمان ممکن است قادربه اجرای فعالیت های برنامه خود به عنوان برنامه ملی اقدام نماید که در ان ممکن کاهش تعداد و شدت تحویل پیام کاهش یابد.

علاوه بر این دولت فدرال برنامه های آموزش با حمایت اولویت بهداشت عمومی را باید با هدف قراردادن فعالیتهای خود برای مخاطبان که بزرگترین خطر و یا بزرگترین بار بیماری را دارند در نظر بگیرد ما نند اقلیتهای قومی و نژادها و یا سالمندان به عنوان یک نتیجه منابع برنامه تلاش برای گسترش مخاطبان متعدد با پیام های طراحی شده بجای هدف قرار دادن چند مخاطب در یک مدت طولانی تر است برنامه های ملی در مقیاس بزرگ همیشه ارزیابی از روش یا نتایج برنامه خود را منتشر نمی کنند در نتیجه تحقیقات  اندکی در ارزیابی این مسئله وجود دارد بنابراین برنامه های نشان داده شده در جدول مقاله تمام رفتار فعالیتهای ارزیابی  شده می باشد. با این حال آنها  همواره گزارش از چهارچوب ارزیابی و یا نتایج را در مقالات مجلات تخصصی ارائه می کند.

ترجمه مقاله استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه: برنامه ملی آموزش دیابت