عنوان ادبیات نظری (سمینار): ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 66 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب ادبیات نظری مدل کسب و کار

 • مقدمه
 • تعاریف و مبانی نظری ارزیابی عملکرد
 • تعریف ارزیابی عملکرد
 • سیر تحول و تطور ارزیابی عملکرد
 • دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
 • فرایند ارزیابی عملکرد
 • ویژگی های یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب
 • مدل های نوین ارزیابی عملکرد
 • تاریخچه مدل های سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت
 • مدل تعالی سازمانیEFQM
 • تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدیEFQM
 • خود ارزیابی در مدل EFQM    55
 • بررسی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM
 • بررسی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیازدهی به آنها
 • معرفی جایزه ملی تعالی سازمانی
 • اهداف
 • ارکان
 • دامنه شمول
 • بخش های جایزه ملی تعالی سازمانی
 • سطوح جوایز طرح تعالی سازمان
 • سطوح تعالی در جایزه EFQM
 • معرفی چکیده هر یک از تحقیقات مرتبط
 • مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران
 • مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج
 • منابع
 • تعداد منابع داخلی: 37 مورد
 • تعداد منابع خارجی: 32 مورد 

مختصری از سمینار

تعریف ارزیابی عملکرد

برای اینكه مدیریت كنیم باید بتوانیم كه اندازه بگیریم. این عبارت یكی از كلیدی ترین فاكتورهای مدیریت است. لذا برای نیل به این مقصود بحث ارزیابی عملكرد مطرح می شود. در ارزیابی عملكرد ما از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آگاه می شویم، وضعیّت جاریمان را با روند گذشته مقایسـه می كنیم و وضعیّت خویش را در قبال رقبا مــی سنجیم، نقاط ضعف و قوّتمان را به منظور ترمیم آنها شناسایی می كنیم.

در ارزیابی عملكرد قبلاً فقط موارد مالـی مدّنظــر قرار مـی گرفت ولی امروزه دیگر فقط به  معیارهای مالی بسنده نمی شود و فاكتورهای دیگری نیز، مورد توجّه قرار می گیرند. از واژه «ارزیابی عملكرد» تعاریف بسیاری ارائه شده است. به منظور درك صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف تا برداشت و فهم مشتركی حاصل شود. موضوع ارزیابی عملكرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. لازم به ذكر است با توجّه به تشابه نسبی، مفهوم ارزیابی در بعد كاركنان، سپس در بعد استفاده از منابع و امكانات، و نهایتاً در قالب سازمانی تعریف ‌گردد.

ارزیابی عملکرد از منظر وردر و دیویس

ارزیابی عملكرد فرآیندی است كه عملكرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامیكه درست انجام شود كاركنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد.كاسیو ارزیابی عملكرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوّت و ضعف عملكرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوّله تعریف می‌كند. ارزیابی عملكرد در بعد نحوه استفاده از منابع و امکانات در قالب شاخص‌های كارایی بیان می‌شود.

اگر در ساده‌ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را كارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملكرد در واقع میزان كارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امكانات را مورد سنجش قرار می‌‌دهد. ارزیابی عملكرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعّالیّتها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی كارآ بودن فعّالیّت ها و عملیّات است (رحیمی ،1385). به طور کلّی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه‌گیری عملكرد دستگاهها در دوره‌های مشخّص به گونه‌ای كه انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفّاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد، اطلاق می‌گردد. (طبرسا، 1378).

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM