عنوان پروژه: تجزیه تحلیل واریانس و آزمون های پس از آن و گروه بندی آن و واریانس دو طرفه

 فرمت: Word

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 38 صفحه

 حجم فایل: 618 KB

 قیمت: 12500 تومان

 

فهرست مطالب موجود در فایل
  • مفاهیم اساسی در آمار
  • مفهوم تجزیه و تحلیل واریانس
  • تحلیل واریانس یکطرفه
  • تحلیل واریانس یک عاملی برای k گروه وابسته یا طرح اندازه‌گیری‌های مکرر
  • تحلیل واریانس دوطرفه یا طرح دو عاملی
  • تحلیل کوواریانس
  • آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) در SPSS
  • منبع

تاریخچه شرکت

مفاهیم اساسی در آمار

آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوری های احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز مفروض در نظر گرفته شده اند.

۱- آمار استنباطی و آمار توصیفی

در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی یا descriptive محاسبه پارامتر های جامعه با استفاده از سر شماری تمامی عناصر جامعه است.

در آمار استنباطی یا inferential پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.

پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از سرشماری است و شاخص بدست آمده از یک نمونه n تائی از جامعه آماره نامیده می شود. برای مثال میانگین جامعه یا µ یک پارامتر مهم جامعه است. چون میانگین جامعه همیشه در دسترس نیست به همین خاطر از میانگین نمونه یا که آماره برآورد کننده پارامتر µ است در بسیاری موارد استفاده می شود (بایزدی، همکاران، 1391).

۲- آزمون آماری و تخمین آماری

…..

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

تماس با سایت مدیر 123