عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت سود

رشته تحصیلی: مالی و حسابداری

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 22 صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال مالی بر مدیریت سود

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلي
 • اهداف فرعي
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعي
 • فرضيه‏ هاي پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاريف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل رگرسیونی
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ي آماری
 • حجم نمونه
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع
 • مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تعریف و اندازه‌گیری متغیرها

اندازه‌گیری مدیریت سود مبتنی بر تعهد

ما از DAها بعنوان نماینده برای AEM استفاده کردیم. DAها نشان دهنده‌ی اقلام تعهدی غیر قابل توضیح است که با استفاده از کم کردن اقلام تعهدی عادی تخمین زده شده از اقلام تعهدی کل محاسبه می‌شود. کوتاری و همکاران (2005) با استفاده از مدل اصلاح شده‌ی جونز (1991) یک سنجش DA تطبیق یافته عملکرد را برای کنترل اثرات عملکرد در تخمین DAها توسعه دادند.

محققان از بازده دارایی (ROA) به عنوان متغیر عملکرد برای کنترل برآورد بیش از حد DAها استفاده کردند. در تحقیق حاضر، ضرایب اقلام تعهدی کلی با استفاده از معادله (1) در رگرسیون محاسبه شد. سپس، با استفاده از معادله (2) و کم کردن اقلام تعهدی عادی از اقلام تعهدی کلی، DAها را تخمین زدیم. ما همچنین با استفاده از مدل کوتاری و همکارانش از DAها به عنوان یک معیار سنجش از AEM استفاده کردیم:

پروپوزال تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت سود

TAt: اقلام تعهدی کلی در سال tاُم (درآمد خالص – جریان‌های نقدی عملیاتی CFO)

DAt: اقلام تعهدی اختیاری در سال tاُم

At-1: دارایی‌های کلی در سال (t-1)اُم

Delta(St): تغییر فروش‌ها در سال tاُم

Delta(AR): حساب‌های قابل وصول در سال tاُم

PPEt: مستقر کردن، ویژگی‌ها و ابزار – خالص

ROAt: بازده دارایی در سال tاُم (درآمد خالص/دارایی‌های کلی در سال (t-1)اُم)

et: باقیمانده در سال tاُم

اندازه‌گیری مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی

ما از مدل REM ارائه شده توسط کوهن و همکاران استفاده کردیم. آن‌ها یک اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی یکپارچه را توسعه دادند که با ترکیب جریان‌های نقدی غیر عادی (ACFO)، هزینه‌های تولید غیر عادی (APC) و فروش غیر عادی و مخارج کلی و اداری (ASGA) به معادله‌ی (3) شبیه است. ادامه در فایل پروپوزال موجود می باشد.

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی تاثیر شاخص‌ های کلیدی مالی بر مدیریت سود می باشد که متشکل از 3 فرضیه می باشد که هر فرضیه دارایمدل رگرسیونی مجذا می باشد. که جزییات آن در پروپوزال موجود است.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

 

مطالب مرتبط