پروپوزال تاثیر ساختار سرمایه بر هموار سازی سود شرکت ها

عنوان پروپوزال: تاثیر ساختار سرمایه بر هموار سازی سود شرکت ها

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت مالی و حسابداری

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

 فرمت: pdf

 دانلود ویژه اعضاء

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال هموارسازی سود

 • بیان مساله
 • پرسش های پژوهش
 • کاربرد متصور از پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • متغیر مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری پژوهش
 • نمونه پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو زمانی
 • آزمون های آماری
 • روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش
 • مدل های پژوهش
 • روش جمع آوری داده ها
 • پیشینه داخلی و خارجی
 • تعاریف واژگان تخصصی
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هموارسازی سود و ساختار سرمایه

توضیحات

پروپوزال هموارسازی سود: منابع تامین مالی شرکت ها بر اساس سیاست تامین مالی آن ها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت های عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر بکار می گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی و سهام اقدام به تامین مالی می کند.

هموار سازی سود

هموار سازی سود عبارت است از تلاش مدیریت واحد تجاری برای کاستن نوسانات غیر عادی سود، تا آن اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده باشند. پدیدهی هموار سازی سود به طور بالقوه می تواند در رفتار استفاده کنندگان از صورت های مالی موثر واقع گردد. بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری ذر شرکت هایی که از یک روند ثابت سودآوری برخودارند را ترجیح می دهند. همچنین سرمایه گذاران معتقدند شرکت هایی که سودهایی پرنوسان گزارش می کنند، نسبت به شرکت هایی که سودهای هموار گزارش می کنند، دارای ریسک بشتری هستند.

ساختار سرمایه

بر اساس مبانی نظری و تحقیقات مالی اندازه گیری ساختار سزمایه بر نسبت های مالی زیر می باشد:
نسبت کل بدهی به کال دارای (TDTA)، کل بدهی به کل حقوق صاحبان سهام (TDTE)، کل بدهی به کل سرمایه (TDTC)، و کل بدهی های بلند مدت به کل دارایی ها (LTDTA)، وجود دارد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

17 بازدید