عنوان پروپوزال: بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 23 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال فرآیند ارتباطات

 • بیان مسئله
 • پیشینه پژوهش
 • تحقیقات انجام شده در ایران
 • تحقیقات خارج از کشور
 • هدف پژوهش
 • هدف کلی
 • اهداف جزئی
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • سوال های پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار پژوهش
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فرآیند ارتباطات

عبارت است از مراحل موجود بین یک منبع و یک گیرنده که منتج به انتقال معانی و مفاهیم می گردد (رابینز، 1989. ص 269).

ارتباطات

ارتباطات عبارت است از جابه جا شدن اطلاعات یا داده ها از سوی فرستنده (اطلاعات) به گیرنده (اطلاعات) به این شرط که هم فرستنده و هم گیرنده اطلاعات جا به جا شده را درک نموده و بفهمند (علوی، 1370. ص 330).

عملکرد

مجموعه عملیاتی که مدیر به طور روزمره در محیط کار خود انجام می دهد. که همه وظایف مدیر را در بر می گیرد. (برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی، فرماندهی، کنترل)

کنترل رفتار سازمانی پرسنل

سازمان ها دارای سلسله مراتبی از قدرت و خطوط هدایت رسمی هستند که کارکنان موظف به دنباله روی از آنها می باشند. ارتباط از راههای گوناگون موجب کنترل رفتار اعضاء می گردد (الوانی، 1372. ص 87).

بیان عواطف و احساسات (روحیه) پرسنل

یک مکانیسم اساسی در جهت نمایش احساس رضایت یا عدم رضایت است تا در نتیجه ایجاد ارتباط بین افراد، فرصتی برای بیان احساسات و ادراکات آنان در جهت رضایت و اظهار نیازهای اجتماعی شان صورت گیرد (رابینز، 1989، ترجمه پارسائیان، 1369. ص 268).

تبادل اطلاعات به منظور تصمیم گیری

ماده سیالی که اجزاء سیستم سازمانی، یا واحدها و سطوح مختلف سازمان را به هم مرتبط می کند، ارتباطات یا رد و بدل شدن و جریان اطلاعات (به صورت مختلف) می باشد. ارتباطات از طریق انتقال اطلاعات در بین افراد گروه موجب تسهیل در امر تصمیم گیری در نتیجه انتخاب بهترین راه از بین راه های مختلف می گردد. نقش اطلاعاتی ارتباطی زمانی مشهود است که مدیران به دریافت، جمع آوری و انتشار اطلاعات می پردازند (رابینز، 1989، ترجمه پارسائیان، 1369. ص 268).

کارکنان

کسانی که در اداره یا بنگاهی کار می کنند، عضو اداره ( فرهنگ فارسی عمید،1361. ص 917).

مدیر

هماهنگ کننده منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفها (علاقه بند، 1378، ص 9).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

مطالب مرتبط