عنوان پروپوزال: بررسی رابطه هوش هيجاني و سبک هاي رهبري با هوش سازماني و مقاومت در برابر تغيير کارکنان

رشته تحصیلی: منابع انسانی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 22 صفحه

؟ پرسشنامه: دارد

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال منابع انسانی

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلي
 • اهداف فرعي
 • سؤالات پژوهش
 • سؤالات اصلی
 • سوالات فرعي
 • فرضيه‏ هاي پژوهش
 • فرضیه‌های اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاريف نظری
 • تعاریف عملیاتی
 • پیشینه پژوهش
 • پیشینه داخلی پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • نوع و روش پژوهش
 • روش های جمع‌ آوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • جامعه ي آماری
 • حجم نمونه
 • پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه ها
 • پایایی پرسشنامه ها
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

هوش هيجاني

شوت و مالف (1997) هوش هيجاني را شامل هوش هيجاني کلي و چهار عامل فرعي؛ درک هيجان،اداره ي هيجانات مرتبط با و اداره ي هيجانات ديگران و بهره گيري از هيجانات مي دانند.

هوش سازماني

هوش سازماني عبارت است از توانايي و گنجايش يک سازمان در جهت گرد آوري اطلاعات و توانايي هاي افراد سازمان، درک ماهيت محيط و تبديل آن اطلاعات و توانايي ها به دانش و راه حل هايي که توسط آن، محيط سازمان ارزشمند قلمداد مي شود (آلبرخت، 2003).

سبك های رهبری

سبک: عبارت اسات از رفتاری که مدیر هنگام هدایت کردن فعالیت های دیگران از خود نشان می دهد (مرادی، 1391).

رهبري: مجموعه ي اقداماتي که توسط مدير جهت نفوذ بر افراد و هدايت رفتار آنان براي نيل به اهداف سازماني صورت مي گيرد.

مديريت: فرايند بکارگيري و هدايت افراد جهت نيل به اهداف از پيش تعیين شده سازماني

سبك رهبری تبديلي:

باس (1990) معتقد است که رهبران تبديلي محيط سازمان را دگرگون ميکنند، موجد ارتباطي هيجاني هستند،نفوذ شگرف و فوق العاده بر پیروان خود دارند که شامل چهار حيطه مي باشد:

نفوذ آرماني: بييه معنييي ترسيييم چشييم انييدازي از اهييداف کلييي و ماموريييت هيياي اصييلي و القيياء شجاعت همراه به احترام در بيرون ميباشد.

انگيزش الهامي: اشاره به رهبراني دارد که چشم اندازي قوي از آينده مبتني بر ارزش ها و آرمان ها دارند.

تحريک عقلاني: خلاقيت و ابتکار را تشويق مي کنند.

ملاحظه فردي: اين بعد بيانگر بذل توجه شخص مدير به زيردستان و رفتار مناسب با هر يک از آنها مي باشد.

توضیحات پروپوزال

پروپوزال فوق با هدف بررسی رابطه هوش هيجاني و سبک هاي رهبري با هوش سازماني و مقاومت در برابر تغيير کارکنان در شرکت همراه اول می باشد که متشکل از 5 فرضیه می باشد.

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

 

مطالب مرتبط