عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی رابطه ای و عملکرد کسب و کار(مطالعه موردی: صنعت هتلداری در ایران)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

√ مدل: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 17 صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال CRM

 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربری
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • مدل مفهومی تحقیق
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • تعریف متغیرها
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مكان، موضوع)
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو موضوعی
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال CRM

پروپوزال CRM: مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان روشی تعریف شده است که از نرم افزار و تکنولوژی مرتبط برای دستیابی به مدیریت خودکار استفاده می کند تا فرایندهای عملیات را که هدف آن ها فروش، بازاریابی و خدمات مشتری است بهبود بخشد (باتیا، 1999). گرینبرگ (2001) اشاره می کند که CRM مجموعه ای از فرایندهای گسترده و فناوری اطلاعات است که برای مدیریت مشتریان بالقوه و موجود و بهبود رابطه سازمان با شرکای خود استفاده می شود. همچنین CRM یک سیستم اطلاعاتی است که به سازمان ها کمک می کند تا نیاز و رفتار مشتریان را بشناسند و با فرایندها و تکنولوژی عملیات مرتبط است (کریستوفر، 2003). چن و چن (2004) عوامل موفقیت استراتژی های CRM از جمله رهبری حمایت کننده، بازاریابی داخلی، مدیریت دانش، همسویی کسب و کار با IT، یکپارچگی سیستم و تغییر فرهنگ/ساختار را شناسایی کردند. زابلا و همکاران (2004) پنج دیدگاه غالب را در مورد CRM ارائه کردند که شامل فرایند، استراتژی، فلسفه، قابلیت و تکنولوژی است.

مدیریت ارتباط با مشتری باعث درک رفتار مشتری بر اساس دیدگاه های مختلف می شود (آمریت، 2001). مدیریت ارتباط با مشتری به کمک تکنولوژی و اطلاعات، فعالیت های داخلی و خارجی یک سازمان را برای طراحی روابط مثبت و تعاملی با مشتری و به منظور دستیابی به اهداف سازمان ترکیب می کند.

بازاریابی رابطه ای (RM)

RM (رابطه بین یک سازمان و مشتریان آن) از طریق جذابیت های ناشی از اقدامات بازاریابی چندگانه تقویت می شود (بری و همکاران، 1983) که به حفظ مشتری نیز منجر می شود. RM نمایانگر دستاوردهای اصلی استراتژیک و تاکتیکی در یک بنگاه است (گرونروس، 1996). لاندری (1998) RM را این گونه تعریف می کند: استفاده یک سازمان از یک سیستم پایگاه داده بلندمدت برای شناسایی وضعیت مشتریان و نیز ایجاد روابط از طریق کانال های ارتباطی مختلف به منظور ارائه ارزش و خدمات. آرمسترانگ و کاتلر (2000) بیان می کنند که RM فرایندی رابطه ای برای ایجاد، حفظ و بهبود ارزش متقابل بین سازمان ها و مشتریان یا سایر گروه های ذینفع است.

RM بر فرایندی بلندمدت تأکید می کند که هدف آن انتقال ارزش بلندمدت به مشتریان است. اساساً مفهوم بازاریابی درباره نتایج برد-برد است و هر دو طرف از یک رابطه تبادلی رضایتبخش برای خود منفعت و ارزش کسب می کنند (بیکر، 1975، 2009؛ گامسون، 1999). چشم انداز RM افزایش ارزش یک سازمان و رابطه بلندمدت با مشتریان آن است (برون، 2003).

عملکرد کسب و کار

عملکرد کسب و کار مفهومی کلی است که از آن برای نمایش نتیجه نهایی فعالیت های عملیاتی یک سازمان استفاده می شود (زیلاگی، 1984)؛ همچنین شاخصی برای ارزیابی سطح موفقیت پروژه است (دوکرت و استو، 1993). ایوانز و همکاران (1996) نشان می دهند که ارزیابی عملکرد یکی از موارد مهمی است که سازمان را در مدیریت منابع خود و کنترل موثر اهداف خود یاری می کند.

پروپوزال های آماده

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط