پروپوزال بررسی ارزش درک شده وبسایت و اهداف رفتاری در وفاداری مشتریان شرکت دیجی کالا

Mعنوان پروپوزال: بررسی ارزش درک شده وبسایت و اهداف رفتاری در وفاداری مشتریان شرکت دیجی کالا: نقش تعدیل کننده جنسیت، سن و دفعات خرید

O رشته تحصیلی: تجارت الکترونیک، بازاریابی

D مقطع: ارشد

R تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

123 فرمت: Pdf ،Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • سابقه تحقیقات (داخلی و خارجی)
 • اهداف
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • روش شناسایی تحقیق
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • اعتبار و روایی پرسشنامه
 • محدوده تحقیق
 • الف ) قلمرو موضوعی تحقیق
 • ب) قلمرو زمانی تحقیق
 • قلمروزمانی پژوهش
 • ج) قلمرو مکانی تحقیق
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری، تعیین اندازه
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فرایند تحقیق را به صورت فلو چارت گام به گام ترسیم
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
 • سازمانهایی که در انجام پژوهش همکاری
 • فهرست منابع و ماخذ

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

بیان مساله

ارزش درک شده یکی از پیش بینی کننده های اصلی قصد خرید در تجارت است (چن و همکاران، ۲۰۱۷). با این حال، تا به امروز، مطالعات کمی تأثیر آن را بر وفاداری مشتریان نسبت به وب سایت های تجارت الکترونیک، که به عنوان نهادهای آنلاین خاص شناخته می شوند، تجزیه و تحلیل کرده است (وو و لی، ۲۰۱۸). در عین حال، نیاز به درک بهتر محرک های ارزش درک شده در زمینه تجارت الکترونیک وجود دارد (هان و همکاران، ۲۰۱۸).

ارزش درک شده به عنوان یک عنصر کلیدی در توضیح رفتار مصرف کننده و نیات آتی نسبت به شرکتها و برند ها شناخته شده است (مک دوگال و لوسک، ۲۰۰۰). در مطالعه حاضر ارزش درک شده به ارزیابی کلی اشاره می کند که مشتری از مفید بودن یک سایت بر اساس تصورات دریافتی و آنچه که در عوض باید انجام دهد، استفاده می کند. در ادبیات معاملات آنلاین نشان داده شده است که درک مزایای مختلفی می شود (به عنوان مثال، کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستم، انتظار عملکرد، پس انداز پول، راحتی، لذت، اعتماد) و هزینه ها (به عنوان مثال، نگرانی های مربوط به حریم خصوصی، هزینه ها، قیمت، تلاش تکنولوژیکی) تحت تأثیر قرار می گیرد.

متغیرهای ما در این پژوهش کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، سفارشی سازی و پاداش و تشخیص محرکهای اصلی ارزش درک شده مشتری در زمینه تجارت الکتریک هستند. در این راستا، ما یک دیدگاه روانشناسی محیطی را بر اساس پارادایم محرک-واکنش بدن  اتخاذ می کنیم (مهرابیان و راسل، ۱۹۷۴).

هدف این تحقیق چند منظوره است. اول، این مطالعه با پاسخ به درخواست های تحقیق بیشتر برای گسترش درک وفاداری مشتری و محرک های ارزش اساسی در تجارت الکتروینک کمک می کند. ثانیاً، این مطالعه تأثیر چهار جنبه مهم طراحی وب سایت (یعنی کیفیت اطلاعات، کیفیت خدمات، پاداش ها و تشخیص و سفارشی سازی) را بر نیات رفتاری و وفاداری مشتریان، از طریق ارزش درک شده، بررسی می کند. سوم، مطالعه حاضر تأثیر ارزش درک شده بر وفاداری را از طریق سه قصد رفتاری مشتری (خرید مجدد، توصیه و مشارکت) تجزیه و تحلیل می کند. چهارم، این مطالعه نقش تعدیل کننده جنسیت، سن و دفعات خرید را بر روابط مدل تحقیق ارزیابی می کند.

اهداف پژوهش

 • اهداف اصلی

  بررسی ارزش درک شده وبسایت و اهداف رفتاری در وفاداری مشتریان شرکت دیجی کالا: نقش تعدیل کننده جنسیت، سن و دفعات خرید

   اهداف فرعی:

  • بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات بر ارزش درک شده مشتریان سایت‌ دیجی کالا
  • بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر ارزش درک شده مشتریان سایت‌ دیجی کالا
  • بررسی تاثیر پاداش ها و به رسمیت شناختن بر ارزش درک شده مشتریان سایت‌ دیجی کالا
  • بررسی تاثیر سفارشی‌سازی بر ارزش درک شده مشتریان سایت‌ دیجی کالا
  • بررسی تاثیر ارزش درک شده مشتری بر قصد خرید مجدد از سایت‌ دیجی کالا
  • بررسی تاثیر ارزش درک شده مشتری بر تبلیغات دهان به دهان دیجی کالا
  • بررسی تاثیر ارزش درک شده مشتری بر قصد رفتار مشارکت مشتری
  • بررسی تاثیر جنسیت، سن و دفعات خرید بر ارزش درک شده و دفعات خرید مشتری

[/stextbox]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

22 بازدید