پرسشنامه ۲۸۹: چابک سازی سازمانی ژانگ و شریفی

پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: ارزیابی میزان چابکی در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: ۲۸ سوال و ۴ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چابکی سازمانی

چابکی به معنای  توانایی پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیت آمیز به تغییرات محیطی استواژه چابک بیانگر سرعت و قدرت پاسخگویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است. سازمان چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده به ساختاربندی خود می پردازد. از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابکی سازمان است می توان آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری را نام برد.

پرسشنامه فوق متشکل از ۲۸ سوال و ۴ مولفه (سرعت، شایستگی، انعطاف پذیری، پاسخگویی) که توسط ژانگ و شریفی در سال ۲۰۰۰ با هدف ارزیابی میزان چابکی درسازمان طراحی شده است. که همراه با پایایی و روایی به همراه مقاله بیس که به پیوست پرسشنامه رسیده است.

تعدادی از سوالات پرسشنامه

 • این سازمان می تواند تغییرات را سریعا در ساختار تکنولوژیکی خودپیاده کند.
 • این سازمان می تواند تغییرات بزرگ را به سرعت ایجاد کند.
 • مشکلات در این سازمان به سرعت و به شکل موثر حل می کند.
 • تصمیمات در سازمان به سرعت گرفته شده و مورد اجرا قرار می گیرد.
 • در این سازمان بازخورد سریع صورت می گیرد.
 • این سازمان این توانایی را دارد که افراد خود را سریعا آموزش داده و آنها رابه صورت مجدد آرایش داده و نظم بخشد.
 • سازمان فوق در در امر کسب دانش کاملا تواناست.
 • این سازمان یادگیری از تجربه را تشویق می کند.
 • سازمان فوق در در امر کسب دانش کاملا تواناست.
 • سازمان مورد نظر بوروکراتیک نیست.
 • در این سازمان سناریو ها و راهنماها بیشتر از قانون ها مورد استفاده قرار می گیرند.
 • در این سازمان کارها طوری طراحی شده اندکه به افراد امکان و اجازه کسب تجربه را می دهد.
 • در این سازمان آموزش چند جانبه در حد قابل توجهی اجرا می شود.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

271 بازدید