پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی مقاومت کارکنان در برابر تغییر

فرمت: Word

?تعداد سوال: 18 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

تعریف تغییر در سازمان

تغییر از ماده غیر به معناي غیر کردن یا دگرگون کردن است و آن مصدر فعل مجهول به معناي غیر شدن و دگرگون شدن می باشد و متضمن این معناست که یا ذات چیزي به غیر مبدل گردد و یا صنعت و حالت موجود به وصف و یا حالت جدیدي تحول یابد (مرادی، 1390).

تغییر ایجاد هر چیزي است که با گذشته تفاوت داشته باشد. تغییر در سازمان عبارت از فرایند تحول و دگرگونی است که باعث می شود کارها یا روش ها به صورت متضادي انجام پذیرد.

روش های ایجاد تغییر در سازمان

  • تغییر در ساختار
  • تغییردر تکنولوژی
  • تغییر در فضا و مکان
  • تغییر در افراد

فواید مقاومت در برابر تغییر

مقاومت در برابر تغییر از هر نوع که باشد، حداقل داراي این فایده است که مدیر و عامل تغییر را مکلف می سازد با مطالعه کافی و به طور کاملا” سنجیده دست به تغییر بزند و در هر مورد موضع و استدلال خود را براي تغییر به وضوح تشریح نماید. توماس بنس چهار فایده را براي مقاومت هاي سازمان به صورت زیر معرفی می کند:
1- مقاومت سبب می شود که رهبر یا مسئول گروه، هدف از تغییر و نتایج حاصل از آن را روشن تر و واضح تر بیان کند.
2- مقاومت و مخالفت می تواند کم بودن اطلاعات لازمی را که در جریان تغییر مهم است در داخل سازمان برملا سازد.
3- مقاومت و مخالفت در جریان تغییر سبب می شود که مدیر نتایج و جریانات زودرس و دیررس را با دقت مورد سنجش قرار دهد.
4- مقاومت ها می توانند نارسائی هاي جریان تصمیم گیري و راه حل مشکلات را کاملاً آشکار سازند. (رئوفی، 1395).

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • به نظر شما کارکنان تا چه میزان درتعیین محورهاي ارزشیابی مربوط به شغل خود اظهار نظر می نمایند ؟
  • به نظرشماهمکارانتان تاچه میزان طرح هاي جدید مدیران رابراي بهبود وضعیت سازمان ضروري می دانند ؟
  • به نظرشما همکارانتان تا چه میزان به طراحی برنامه جامع یا بازنگري طرح جامع سازمان خوش بین هستند؟
  • به نظر شما تغییرات در تشکیلات وساختار سازمان ، تا چه میزان بر منافع سازمانی استوار است ؟
  • به نظرشما همکارانتان تا چه میزان در مقابل تغییرات اعمال شده در سازمان از خود مقاومت نشان می دهند؟

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه