پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: بررسی نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 9 سوال

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می کنند(آرمسترانگ، 1386). کلیة فعالیت های مؤثر بر رفتار افراد در برانگیختن آنها به طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک شرکت را در اصطلاح مدیریت استراتژیک منابع انسانی می گویند(مونتس و همکاران، 2005).

یکی از ابعاد مهم در سازمان ها بحث مدیریت منابع انسانی و فرآیندهای مربوط به آن است. انسان به عنوان کانون توجه در مباحث رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی از جایگاه و اهمیت ویژه ای در مدیریت نوین برخوردار است. مدیریت منابع انسانی دربر گیرنده فرآیندهایی است که برای دست یابی به اثر بخش ترین کاربری از افراد درگیر در سازمان لازم می باشد که آن را می توان به عنوان فرآیند اصلی یک سازمان در نظر گرفت که باعث تاثیر گذاری بر نحوه جذب و استفاده از منابع انسانی و نیز لذا، چگونگی درك روابط کاری توسط آنان می شود (لیائو، 2011).

 

تعدادی از سوالات پرسشنامه

  • در این سازمان فعالیت ها و برنامه های آموزشی جامعی در دسترس است.
  • کار کنان در این سازمان از بین متقاضیان فراوانی گزینش می شوند.
  • کارکنان در این سازمان بر اساس مهارت ها و تخصص ها گزینش می شوند.
  • برای کارکنان جدید این سازمان آموزش های ویژه در دسترس است.
  • در این بانک کارکنان بر اساس تمرکز بر رشد و توسعه ارزیابی می شوند.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه

مطالب مرتبط