پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون هدف پرسشنامه: ارزیابی تعهد به مشارکت، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت افراد در سازمان (مشتمل بر دو پرسشنامه استاندراد و  به زبان فازی)

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۶۰ سوال و ۴ مولفه و ۱۲ زیر مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

مفهوم فرهنگ

فرهنگ واژه ای است که کاربرد اصلی آن در دو زمینه است. در یک زمینه فرهنگ در گسترده ترین معنا می تواند بر فرآورده های تمدنی پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات. دانش و فن شناسی برمی گردد. آشنایی و برخورداری از ظرافت های زندگی و قدرشناسی را نمایان می سازد و از این رو فرهنگ در این معنی به فرهیختگی انسان اشاره دارد و آموختنی های وی را نمایان می سازد. فرهنگ از سوی مردم شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می کنند به کار می رود و دراین معنی به آفریده های اندیشه. عادات و اشیاء مادی اشاره دارد که در پی انباشت آن ها سازگاری پیچیده ای بین انسان و محیط طبیعی می آید.

در معنی نخست جدایی انسان نا آموخته فرهنگ با انسان آموخته یا با فرهنگ است. در حالی که در معنی دوم جدئی بین انسان و دیگر گونه های جانواران است. جانوران نمی توانند فرهنگ پدید آورند یا آنچه را آموخته اند به دیگران بیاموزند و بدین سبب از انسان جدا هستند. در فرهنگ دوم است که شماری از دانشمندان مردم شناسی فرهنگ را یک سبک یا شیوه زندگی یا رفتار انسانی می دانند و از این رو بر این باورند که گروههای متفاوت مردم شیوه های متفاوتی برای زندگی در پیش می گیرند.

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون با هدف ارزیابی تعهد به مشارکت، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت افراد در سازمان توسط دنیسون طراحی شده است که متشکل ۶۰ سوال و ۴ مولفه و ۱۲ زیر مولفه می باشد.

[/stextbox]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

19 بازدید