پرسشنامه مدیریت دانش هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 63 سوال و 7 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش

پرسشنامه فوق با هدف تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی سازمان طراحی گردیده است. پرسشنامه فوق متشکل از 53 سوال و 7 مولفه فرآیندهای مدیریت دانش، مهارت ها و ارتباطات پیوسته انگیزش، دسترسی به فناوری، توانایی یادگیری از طریق رسانه ها، گفتگوهای گروهی اینترنتی مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الكترونیكی می باشد.

مدیریت دانش

از مدیریت دانش تعاریف مختلفی وجود دارد، اما دقت در تعاریف روشن می سازد که بیشتر تفاوت تعاریف در ظاهر و بیان تعریف است و در اصل همه صاحب نظران بر یک مفهوم واحد از مدیریت دانش تأکید دارند. دانش عبارت است از “ترکیبی از داده ها و اطلاعات که تجربیات، عقاید و مهارت های متخصصان به آن افزوده شده که نتیجه آن ایجاد دارایی با ارزشی است که در تصمیم گیری کاربرد دارد” (چی پای، 2006).

مدیریت شامل “مجموعه ای از فعالیت ها می باشد که با هدف اطمینان یافتن از پیشرفت های کاری، پروژه ای و بهبود کیفی فرآیندها یا تولیدات می باشد”. دانش به عنوان مجموعه ای از قوانین، اصول و اطلاعات ساختاربندی شده که افراد را قادر به تصمیم گیری و حل مشکل می نماید، تعریف می شود. بنابراین مدیریت دانش ” فرآیندی است که با تمرکز و تأکید بر دانش در موقعیت های مشکل یا در یک سیستم به حل مشکل می پردازد” (اسپکتور و ادموندز، 2002).

در یک تعریف مدیریت دانش “مجموعه ای از فعالیتهاست که به شرکت کمک کرده تا دانش را از داخل و خارج سازمان به دست آورد”. مدیریت دانش به فرآیند تسخیر تخصص های جمعی و هوشمندی در سازمان و استفاده از آنها برای پرورش نوآوری از طریق یادگیری سازمانی مستمر اشاره دارد. مدیریت دانش “آگاهی و عمل مدیریت از خلق، انتشار، توزیع و کاربرد دانش برای اهداف استراتژیک سازمان است” (بردرو و لین، 2003).

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png