پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی

 فرمت: Word

?تعداد سوال: ۹۱ سوال و ۷ مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه فرسودگی شغلی

پرسشنامه فرسودگی شغلی کارکنان، با هدف بررسی عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی و با توجه به عوامل درون سازمانی اصلی و مکمل ارائه شده در مدل واره معروف به مناباماس (مدل نظام مند انتخاب و به کارگیری اثر بخش منابع انسانی در سازمان) و همچنین نظریه چند عاملی بهره وری ساعتچی (ساعتچی، ۱۳۸۶) تدوین گردیده و شامل ۹۱ سوال می باشد.

این پرسشنامه عوامل موثر بر میزان فرسودگی شغلی را اندازه گیری می کند و آزمودنی باید پاسخ مورد نظرش را در گستره «خیلی کم»، «نسبتا کم»، «نسبتا زیاد» و «خیلی زیاد» مشخص کند. گویه های این پرسشنامه مشخص می نماید که عوامل تعیین کننده فرسودگی شغلی در سازمانها شامل چه مواردی می باشند. از این پرسشنامه می توان در حوزه های سازمانی و برای شناسایی عواملی که فرسودگی شغلی کارکنان را افزایش می دهد و همچنین در تلاش جهت تضعیف یا حذف عوامل تنش زا استفاده کرد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

203 بازدید