پرسشنامه رسندیپ هدف پرسشنامه: سنجش عدالت سازمان

فرمت: Word

?تعداد سوال: 18 سوال و دارای 3 مولفه عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی می باشد.

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: دارد

 

پرسشنامه عدالت سازمانی کالکيت

توضیحات

عدالت سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی کالکيت: عدالت سازمانی، برای اولین بار توسط گرینبرگ در سال 1987 اعلام شد، به درک یک کارمند از رفتارها، تصمیمات و اقدامات سازمان و چگونگی تأثیر آنها بر نگرش ها و رفتارهای کارکنان در کار اشاره دارد. این اصطلاح از نزدیک با مفهوم انصاف ارتباط دارد. کارمندان نسبت به تصمیماتی که روزانه توسط کارفرمایان گرفته می شود، چه در مقیاس کوچک و چه بزرگ، حساس هستند و این تصمیمات را غیرمنصفانه یا عادلانه قضاوت می کنند. این قضاوت ها بر رفتار فرد تأثیر می گذارد و می تواند در مواردی که اعمال تأثیر شخصی بر کارمند داشته و غیرمنصفانه ارزیابی شود، منجر به انحراف در محل کار شود.

عدالت سازمانی مربوط به کلیه امور رفتار در محل کار، از درمان توسط بالادستی تا پرداخت، دسترسی به آموزش و برابری جنسیتی است. در اصل از نظریه حقوق صاحبان سهام گرفته شده است، که به افراد پیشنهاد می کند در مورد عدالت بر اساس مبلغی که می دهند (ورودی) در مقایسه با مبلغی که پس می گیرند (خروجی) قضاوت کنند.

اطمینان از عدالت سازمانی باید در اولویت سازمان باشد. این می تواند از بروز ترک شغل، عدم حضور، از رفتارهای غیرمولد در محیط کار (CWB) بکاهد و همچنین ویژگی های مثبتی مانند اعتماد و ارتباطات مترقی را تشویق کند. عدالت سازمانی گاهی اوقات در کنار مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، نوعی عدالت اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد.

توضیحات پرسشنامه عدالت سازمانی کالکيت

برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد کالکيت (2001)  استفاده شد. این پرسشنامه شامل سه بعدعدالت توزيعی، عدالت رويه ای و عدالت تعاملی  می باشد که شامل 18 سوال  بسته پاسخ می باشد. این پرسشنامه در پژوهش افتخاری(1396) اعتباریابی شده است. پایایی پرسشنامه در مطالعه مذکور  بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد.

پروژه های مشابه

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

سفارش پرسشنامه پایان نامه