http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: سنجش کیفیت هتل ها

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 19 سوال و 5 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

مقاله بیس: دارد

منبع: دارد

 

[stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پرسشنامه کیفیت هتل‌ها با هدف سنجش کیفیت هتل ها توسط لی در سال 2016 طراحی شده است پرسشنامه مورد نظر متشکل از 19 سوال و 5 مولفه عوامل ملموس قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اعتماد و همدلی می باشد.

مدل های اندازه گیری کیفیت خدمات برای هتل ها توسط اینروس (1984) پیشنهاد شده است که بیان نموده است که کیفیت خدمات، کیفیت خدمات درک شده مصرف کننده می باشد. و آن به عنوان نتیجه فرآیند ارزیابی مصرف کننده در مقایسه با انتظارات خود از خدمات و و آنچه دریافت کرده است می باشد.

برای سنجش کیفیت درک شده مشتری از کیفیت هتل ها پرسشنامه 19 سوال و 5 مولفه ای فوق برگرفته مقاله ساینس دایرکت که فایل خردیداری شده همراه با مقاله بیس می باشد و می تواند الگوی مناسبی برای کار پژوهشی و یا پایان نامه مشتری باشد.

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png