پایان نامه انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی: مطالعه موردی دولت ترکیه

عنوان انگلیسی پایان نامه:

Strategic planning in the public sector: the case of the Turkish Ministry of Interior

عنوان فارسی پایان نامه: برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی: مطالعه موردی دولت ترکیه

سال انتشار: ۲۰۱۶ تومان

رشته: مدیریت استراتژیک

مقطع: دکتری

تعداد صفحات: ۲۶۹ صفحه

نوع فایل: pdf

 دانلود پایان نامه انگلیسی

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پایان نامه انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی

این پایان نامه به بررسی دشواری ها و چالش های موجود در اولین فرآیند برنامه ریزی استراتژیک وزارت کشور ترکیه (وزارت امور داخله) بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ با روش مطالعه موردی می پردازد. به طور خاص، این موضوع به دلیل برنامه ریزی استراتژیک از بالا به پایین، اجباری و رسمی را با روشی یک اندازه و متناسب می توان از طریق یک وزارتخانه معتبر و بوروکراتیک مستقر در دولت مرکزی ترکیه، در چارچوب یک بسیار متمرکز اجرا کرد. و محیط پویا سیاست گذاری این پژوهش با استفاده از مثلث داده های متعدد از منابع، تئوری های برنامه ریزی منطقی و گرایش را با استفاده از یک الگوی تطبیق الگو به همراه یک منطق توضیحی رقیب به منظور توضیح ساختارها و سازوکارهایی که منجر به عملکرد ناکارآمد در برنامه ریزی استراتژیک در وزارت امور خارجه می شود، به کار می برد.

این پژوهش انواع مختلفی از ساز و کارهای اساسی را برای برنامه ریزی استراتژیک ناکارآمد که منشأ آن هستند، پیشنهاد می کند. چارچوب برنامه ریزی استراتژیک رسمی- حقوقی، شرایط احتمالی محیطی و نهادی، عوامل اجتماعی – سیاسی، گرایش های فرهنگی، عمل واقعی پزشکان، فرهنگ دموکراسی، خدمات عمومی و ویژگی های حوزه، حافظه سازمانی، رهبری، ارزش ها، قدرت های خارجی و تمایلات است.

روند برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد وزارت امور داخله

پایان نامه انگلیسی برنامه ریزی استراتژیک: این تحقیق استدلال می کند که هیچ نظریه واحدی به طور کامل روند برنامه ریزی استراتژیک و عملکرد وزارت امور داخله را توضیح نمی دهد، اگرچه افزایشی بهتر از برنامه ریزی منطقی است. این یک مدل ذهنی تصمیم گیری مبتنی بر قانون را به عنوان مکانیسم تولیدی پیشنهاد می کند که در تعامل با سایر ساز و کارها به تجزیه و تحلیل افزایشی منجر می شود. این نشان می دهد که تصمیم گیری های افزایشی ممکن است در حالی که برنامه ریزی استراتژیک رسمی لازم و ضروری است، در سازمان های عمومی همچنان ادامه یابد.

این تحقیق نتیجه می گیرد که استفاده از برنامه ریزی استراتژیک، حداقل در کوتاه مدت نتیجه نتایج اتوماتیک ایجاد نمی کند، و برنامه ریزی استراتژیک مؤثر مستلزم تبدیل مدل های ذهنی از قانون مبتنی بر هدف است که می تواند توسط روشن فکر مؤثر انجام شود. از این رو این تحقیق خواستار توجه بیشتر متخصصان استراتژی و عملکرد واقعی آنها در فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک است.

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مدل پایان نامه” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 مدل مفهومی مدیریت استراتژیک

 مدل مفهومی مدیریت استراتژیک

 منبع: (Taken from Poister et al., 2010, p.525)

 مدل مفهومی تجدید نظر مدیریت استراتژیک

 مدل مفهومی تجدید نظر مدیریت استراتژیک

  منبع: (Adapted from Poister et al, 2010, p.525)

[/stextbox]

17 بازدید