عنوان فارسی پایان نامه: بررسی رابطه بین هوش هیجانی رهبران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

سال انتشار: 2016

رشته: مدیریت

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 184 صفحه

نوع فایل: word


 

چکیده پایان نامه

مساله پژوهش: مطالعه انجام شده در ارتباط با سطح بالایی از هوش هیجانی (EI) در رهبران با موفقیت سازمانی انجام شده است. با این حال، رابطه بین سطوح هوش هیجانی رهبران و محیط زیست در محل کار به اندازه کافی درک نشده است. این مطالعه به دنبال بهبود یافتن درک اینکه چگونه رفتارهای شغلی و رفتارهای شهروندی عادالنه کارکنان مربوط به هوش هیجانی رهبران است، با توجه بیشتر به اینکه چگونه جنسیت این رهبران ممکن است بر این رابطه تاثیر داشته باشد.

روش: روش تحقیق کمی همبستگی می باشد، به عنوان یک روش مناسب برای مطالعه تحقیقاتی که در آن رابطه یا پیوند بین بین المللی رهبران دانشگاه اندروس (AU) مورد بررسی قرار گرفته است، به وسیله نتایج آزمون هوش هیجانی مقیاس ثروت مؤثر شغلی (JAWS) و OCB اندازه گیری شده است، که توسط چک لیست رفتار شهروندی سازمانی (OCB-C) اندازه گیری شده است، و جنسیت رهبر به عنوان عامل تعدیل کننده اندازه گیری شده است. علاوه بر تجزیه و تحلیل های توصیفی، دو تحلیل همبستگی کانونی انجام شد.

نتیجه گیری: هوش هیجانی در دانشگاه اندروس می تواند به برخی از جنبه های محیط سازمانی مرتبط باشد. یافته های این تحقیق در اولین همبستگی کانونی نتایجی را به دست نیاورده است، اما CCA دوم که شامل جنسیت است، نشان می دهد که کارکنانی که دارای سطوح پایین احساسات مثبت و سطوح بالاتری از احساسات منفی هستند با رهبران با سطوح پایین EI و وجود زن این نتایج با هماهنگی مدل تعلیم و تربیه تحصیلات عالی (HEWC) و همبستگی بین متغیرها در این مطالعه تطبیق یافته است.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png