نقد پایان نامه رشته منابع انسانی (موضوع تاثیر پشتیبانی از کارکنان بر اشتغال و گردش کار)

عنوان پروژه: نقد پایان نامه تاثیر پشتیبانی از کارکنان و پشتیبانی سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

فرمت: Word

 

نقد پایان نامه

نقد پایان نامه گردش کار

فایل پروژه فوق شامل یک فایل ورد نقد پایان نامه به همراه فایل ورد پایان نامه کامل جهت ارائه کار کلاسی می باشد. هدف این پایان نامه که در شرکت لبنی پگاه انجام می شود، بررسی تأثیرات پشتیبانی از کارکنان و پشتیبانی ادراک شده بر اشتغال و گردش کار است. به عبارتی شرکت لبنی پگاه به پاسخ به این سوال است که آیا پشتیبانی از کارکنان و پشتیبانی ادراک شده بر اشتغال و گردش کار کارکنان موثر است؟

این پایان نامه براساس داده های جمع آوری شده در شرکت لبنی پگاه تهران می باشد که از نمونه ای متشکل از ۳۲۲  نفر از کارکنان شرکت انجام شده است. در تحقیق حاضر، کلیه اطلاعات با استفاده از نرم ­افزار آماری اس پی اس اس در بخش آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل نشان می دهند.

که بین پشتیبانی از کارکنان و پشتیبانی سازمانی درک شده با اشتغال رابطه مثبت و با گردش کار در شرکت رابطه منفی وجود دارد. با توجه به سوابق تحقیق، دستاورد های این پژوهش یافته های محققان دیگر مخصوصا ” مانده علی و صوری که در قسمت پیشینه و سوابق تحقیق در فصل دوم ارائه شده است را نیز تایید می کند. نقد پایان نامه فوق براساس معیار های اصول پایان نامه صورت گرفته که بصورت مجذا ازفصل اول گرفته تا فصل پنجم به صورت موردی قید شده است. این نقد یکی از نقدهای معتبر که توسط یکی افراد خبره صورت گرفته است.

بعد از خرید فایل ورد نقد پایان نامه به همراه پایان نامه کامل نقد شده در اختیار شما قرار خواهد گرفت (که پایان نامه فوق همراه با پرسشنامه و خروجی نرم افزار می باشد).

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

433 بازدید