عنوان پروژه: نقد پایان نامه تاثیر پشتیبانی از کارکنان و پشتیبانی سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

فرمت: Word

حجم فایل: 575 KB

 

نقد پایان نامه

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

نقد پایان نامه گردش کار

فایل پروژه فوق شامل یک فایل ورد نقد پایان نامه به همراه فایل ورد پایان نامه کامل جهت ارائه کار کلاسی می باشد. هدف این پایان نامه که در شرکت لبنی پگاه انجام می شود، بررسی تأثیرات پشتیبانی از کارکنان و پشتیبانی ادراک شده بر اشتغال و گردش کار است. به عبارتی شرکت لبنی پگاه به پاسخ به این سوال است که آیا پشتیبانی از کارکنان و پشتیبانی ادراک شده بر اشتغال و گردش کار کارکنان موثر است؟

این پایان نامه براساس داده های جمع آوری شده در شرکت لبنی پگاه تهران می باشد که از نمونه ای متشکل از 322  نفر از کارکنان شرکت انجام شده است. در تحقیق حاضر، کلیه اطلاعات با استفاده از نرم ­افزار آماری اس پی اس اس در بخش آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل نشان می دهند.

که بین پشتیبانی از کارکنان و پشتیبانی سازمانی درک شده با اشتغال رابطه مثبت و با گردش کار در شرکت رابطه منفی وجود دارد. با توجه به سوابق تحقیق، دستاورد های این پژوهش یافته های محققان دیگر مخصوصا ” مانده علی و صوری که در قسمت پیشینه و سوابق تحقیق در فصل دوم ارائه شده است را نیز تایید می کند. نقد پایان نامه فوق براساس معیار های اصول پایان نامه صورت گرفته که بصورت مجذا ازفصل اول گرفته تا فصل پنجم به صورت موردی قید شده است. این نقد یکی از نقدهای معتبر که توسط یکی افراد خبره صورت گرفته است.

بعد از خرید فایل ورد نقد پایان نامه به همراه پایان نامه کامل نقد شده در اختیار شما قرار خواهد گرفت (که پایان نامه فوق همراه با پرسشنامه و خروجی نرم افزار می باشد).

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

مطالب مرتبط