نظریه های جدید تجارت بین المللی در زمینه جهانی شدن

فرایند تسریع جهانی شدن تأثیر مستقیمی بر ساختار تجارت بین المللی دارد و طور اجتناب ناپذیری به نظریه های جدید تجارت بین المللی منجر می شود. تئوری های کلاسیک تجارت بین المللی (نظریه های مزیت مطلق و نسبی، هکشر اوهلین-مدل موهبت منابع) بر جابجایی کالا بین کشورها متمرکز شده بود در حالیکه تجارت بین المللی به طور سنتی از صادرات و واردات کالا تشکیل شده است.

از آنجا که الگوهای تجارت بین المللی در حال گسترش است، فرض بر این بوده که عوامل اصلی تولید – کار و سرمایه – بی حرکت باقی مانده ، یعنی آنها بین کشورها مبادله نمی شوند. با این حال، در دهه های اخیر دربار? حرکت عوامل دیگر تجارت بین المللی – خدمات و عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی) بیشتر و بیشتر بحث می شود.

پس از جنگ جهانی دوم، توافقات چند جانبه ای در زمین? تجارت بین المللی به تصویب رسید و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال 1947تأسیس شد. در نیمه دوم قرن 20بیستم با آزاد سازی تجارت بین المللی، کاهش تعرفه  واردات و رشد تجارت در کالاهای تولیدی خود نمایی کرد. یکی از برجسته ترین گرایش های جدید در تجارت بین المللی ، تجارت بین وابستگان خارجی یک شرکت مادر به عنوان تجارت درون شرکت شناخته شده است.

تجارت درون شرکت نشان دهند? یک سوم  تجارت بین المللی در محصولات است. این سیاست شرکت های چند ملیتی ِمدرن برای بهینه سازی منابع تولید در بازار جهانی است. بنابراین، آنها با به دست آوردن مواد خام در ارزان ترین جا آنها را تبدیل به محصولات واسطه برای تولید بیشتر کرده و سپس آنها را به وابستگان خود در خارج از کشورحمل می کنند و در نهایت آنها را در بازارهای توسعه یافت? خودشان به فروش می رسانند. ترویج ادغام عمودی و برون سپاری، زنجیر? جهانی تولید را تشکیل می دهد یعنی اینکه ساخت محصول به چند مرحله تقسیم شده و هر مرحله در مکانهای مختلفی انجام می گیرد.

از آغاز قرن بیست و یکم ساختار تجارت بین المللی به طور قابل توجهی تغییر کرده است. بخش اصلی تجارت بین المللی که شامل کالاهای واسطه ای می باشد، جای ورودی برای تولید و یا محصولات نهایی صنعتی را گرفته است. یکی از اقتصاددانان برای اولین بار در اوایل قرن بیستم نیاز به تغییر تئوری کلاسیک تجارت بین المللی را توجیه کرده بود.

نظریه تجارت بین المللی کلاسیک تجارت در محصولات نهایی را توضیح داده، اما به تازگی این جریان نشان دهنده تنها بخشی ازحاشی? کل جریان تجارت بین المللی است. نظریه تجارت جدید با انتشار تکنولوژی و رقابت انحصاری قادر به توضیح تجارت محصولات صنعتی با تکنولوژی بالا(های تِک) در درون صنعت شده است. نظری? وجود همزمان تجارت بین بخشی، تجارت درون صنعت و تجارت درون شرکت و همچنین نفوذ همه جانبه به کشور توسط شرکت های چند ملیتی را به عنوان نتیج? برقراری موانع تجاری (از قبیل هزینه های حمل و نقل و یا تعرفه ها) توضیح می دهد.