موضوعات پایان نامه روانشناسی

1- استفاده WhatsApp و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان: نقش سرمایه اجتماعی و ادغام اجتماعی

2- بررسی رابطه شرایط کار و بهزیستی روانی کارکنان هتل

3- بررسی نگرش والدین به سلامت روان فرزندان

4- بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر افسردگی در بزرگسالان: مطالعه موردی استان تهران