عنوان انگلیسی مقاله:

Emotional Intelligence and Organizational Commitment: Testing the Mediatory Role of Occupational Stress and Job Satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: هوش هیجانی و تعهد سازمانی: نقش واسطه استرس شغلی و رضایت شغلی

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

منبع: ISI

نوع فایل: pdf

دانلود اصل مقاله

 

چکیده مقاله

مقاله isi هوش هیجانی و تعهد سازمانی

این مطالعه به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم هوش هیجانی بر استرس شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرداخته است. بر اساس مطالعات قبلی، یک متغیر برونزا (هوش هیجانی) و سه متغیر درون زا، یعنی استرس شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شرکت کنندگان 234 کارمند در یک سازمان ایرانی بودند. آنها به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش هیجانی هیچ تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر استرس شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی ندارد. علاوه بر این، استرس شغلی نه تنها تأثیر منفی مستقیم بر رضایت شغلی دارد بلکه بر تعهد سازمانی نیز تأثیر منفی غیرمستقیم دارد. رضایت شغلی تأثیر مستقیمی در تعهد سازمانی دارد. نقش واسطه ای رضایت شغلی در تأثیر استرس شغلی بر تعهد سازمانی در مطالعه تأیید شده است.

کلید واژه ها: هوش هیجانی؛ استرس شغلی؛ رضایت شغلی؛ تعهد سازمانی

مقدمه مقاله

تعهد سازمانی

مقاله isi هوش هیجانی و تعهد سازمانی: تعهد سازمانی، همانطور که توسط در دو دهه تحقیق نشان داده شده است، برای برخی از متغیرهای نتیجه مثبت و منفی پیش بینی کننده مهمی در نظر گرفته شده است (مایر، استنلی، هرسکوویچ، و توپولینتسکی، 2002). آنها معتقدند که کارکنان با تعهد عاطفی بالا به سازمان، عملکرد بهتری نسبت به افراد با تعهد پایین دارند. این امر به طور مثبت با انگیزه کارکنان، عملکرد شغلی و رضایت شغلی ارتباط دارد و کارکنان نه تنها از کمترین میزان پذیرش ارزش های سازمانی برخوردار بودند بلکه از بیگانگی سازمان نیز احساس می کنند. (اسکاربورو و سامرز ، 2006).

سلووی و مایر (1990 ، ص 189) هوش هیجانی را به عنوان “توانایی نظارت بر احساسات دیگران، تبعیض در بین آنها و استفاده از این اطلاعات برای هدایت تفکر فرد تعریف می کنند. منابع انسانی که توانایی برقراری ارتباط موثر با یکدیگر را دارند، می توانند سازمان را به سمت موفقیت و اثربخشی سوق دهند. بنابراین، افراد استخدام شده در سازمان ها باید ضمن اینکه بدانند که چه کسانی هستند، به چه اعتقاد دارند  چه می گویند، چه فکر می کنند، چگونه تصمیم می گیرند، چگونه عصبانی نمی شوند، از خودشان آگاهی داشته و درک کنند. احساسات خود را در شرایط مختلف کنترل کنید و چگونه با دیگران رفتار کنید. در چنین شرایط ، آنها قادر خواهند بود تا عواطف را در دیگران تشخیص دهند و كنترل كنند (ژو و جورج ، 2003).

هوش هیجانی در محیط کار

محل کار محیطی برای بهبود و اصلاح صفات مربوط به شایستگی های هوش هیجانی (چرنیس ، 2000) مانند درک و کنترل احساسات است. همانطور که کارناوال، گاینر و ملتزر (1988) خاطرنشان می کنند، برخی از صلاحیت های عاطفی و اجتماعی در محیط کار حائز اهمیت است که شامل تعدیل در مواجهه با مشکلات، خود مدیریتی، اثربخشی بین فردی، مهارت های بحث در مواجهه با عقاید مختلف و اختلاف نظر است. (چرنیس ، 2000). این عملکرد سازمانها را بهبود می بخشد و نقش مهمی در بهره وری و اثربخشی سازمانها دارد. بنابراین، کارکنان با هوش هیجانی بالا دارایی های ارزشمندی محسوب می شوند (کارمیلی، 2003).

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی انجام شد. به رغم مشکلات اقتصادی، سلسله مراتبی و مدیریتی در یک سازمان ایرانی، به ویژه در سازمانهای عمومی، آیا هوش هیجانی می تواند راه حلی برای افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی و کاهش استرس شغلی در محیط کار باشد؟ آیا عوامل و متغیرهای دیگری نیز نقش تأثیرگذار در تأثیر هوش هیجانی بر نتایج سازمانی مانند تعهد سازمانی دارند؟


مدل مقاله

مدل مفهومی هوش هیجانی و تعهد سازمانی

هوش هیجانی و تعهد سازمانی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

 

مطالب مرتبط