عنوان انگلیسی مقاله:

Customer Satisfaction in the Banking Sector: The Case of North Cyprus

ترجمه عنوان مقاله: رضایت مشتری در بخش بانکداری: مطالعه موردی قبرس شمالی

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده
هدف از این مطالعه ارزیابی رضایت مشتریان برای کیفیت خدمات بالاتر در بانکداری شمالی قبرس است. مدل سروکوآل برای تحلیل درک مشتری ها به عنوان تعیین کننده های کیفیت خدمات استفاده می شود. مجموع 207 کورومر بانک های اصلی در شمال قبرس مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل تجربی با استفاده از SPSS نسخه 18 انجام شده است. نتایج تجربی نشان می دهد که رضایت کاترومر در بخش بانکی بستگی به روابط خوب و پایدار دارد، ایجاد اعتماد بین مشتریان و مؤسسان بانک برای مورد قبرس شمالی. نتایج همچنین نشان می دهد که کلمه مثبت دهان نقش مهمی در رضایت مشتری ایفا می کند.

کلیدواژگان: رضایت مشتری، کیفیت خدمات، کارکنان بانک، شمال قبرس
مقدمه مقاله

مقاله isi

امروزه رقابت بین شرکت ها بسیار شدید است، اما اکثر شرکت ها تقریبا همان محصول یا خدمات را با رقبا خود ارائه می دهند. به منظور تمایز از یک رقیب، یک شرکت نیاز به ارائه خدمات برتر دارد. مشخص است که کیفیت خدمات بالاتر منجر به رضایت بیشتر مشتریان می شود و رضایت بیشتر مشتریان منجر به وفاداری مشتری می شود. وقتی کیفیت خدمات ارائه می شود، مشتریان راضی تر و وفادار تر می شوند و در عوض سود بیشتر از رقبا را شما به دست می آید.

هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر رضایت مشتری و تاثیر کیفیت خدمات در بخش بانکداری قبرس شمالی است است. رضایت مشتری مربوط به وفاداری مشتری است و وفاداری مشتری مربوط به سودآوری یک بانک است. رضایت مشتری جنبه مهمی برای سازمان های خدماتی است و با کیفیت خدمات ارتباط دارد، همه آنها مربوط به یکدیگر هستند؛ با افزایش کیفیت خدمات، سطح رضایت مشتری نیز افزایش خواهد یافت و به روابط پایدارتر بین بانک و مشتری آن منجر خواهد شد که موجب افزایش سطح وفاداری و سودآوری خواهد شد.

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری