عنوان انگلیسی مقاله:

Relationships between optimism, educational environment, career adaptability and career motivation in nursing undergraduates: A crosssectional study

ترجمه عنوان مقاله: رابطه بین خوش بینی، محیط آموزشی، سازگاری شغلی و انگیزه شغلی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مقطعی

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله رابطه بین خوش بینی، محیط آموزشی، سازگاری شغلی و انگیزه شغلی در دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مقطعی

برای حل مشکل ترک شغل دانشجویان پرستاری، مهم است که آنها انگیزه خود را برای انتخاب پرستاران به عنوان حرفه و عوامل شخصی و موقعیتی مرتبط با آن درک کنند. هدف این مقاله بررسی روابط بین خوش بینی، محیط آموزشی، سازگاری شغلی و انگیزه شغلی در دانشجویان پرستاری است که با استفاده از مدل ساختاری سازگاری شغلی صورت گرفته است. این مطالعه یک طرح مقطعی را تصویب کرد.

شرکت کنندگان و روش ها: نمونه ای ساده از 1060 دانشجوی پرستاری از سه دانشگاه با استفاده از پرسشنامه هایی برای سنجش خوش بینی، محیط آموزشی، سازگاری شغلی و تعریف شغلی ارائه شده است. آنالیز فاکتور تایید، تجزیه و تحلیل توصیفی، تحلیل مقایسه، تجزیه و تحلیل همبستگی و تجزیه و تحلیل میانجیگری انجام شده است. نتایج نشان داده است که انگیزش حرفه ای دانشجویان پرستاری با رضایت شغلی شغلی (0/04 = r، 01 / 0P <)، محیط آموزشی (r = 0.60، P <0.01) و خوش بینی (r = 0.26، P <0.01) اثرات خوش بینی و محیط آموزشی بر انگیزه شغلی به طور جزئی توسط سازگاری شغلی در دانشجویان پرستاری موثر بود.

نتیجه گیری: در دوره های کارشناسی ارشد پرستاری، محیط آموزشی دارای انگیزه حرفه ای نسبتا قوی و مثبت بود، در حالی که خوش بینی دارای ضعف بود. سازگاری شغلی نقش مهمی در روابط داشته است. مداخلات هدفمند ممکن است انگیزه شغلی کارآموزان پرستاری را بهبود بخشد.

کلید واژه ها: انگیزه شغلی، سازگاری شغلی، خوش بینی، فضای آموزشی، دانشجویان پرستاری

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png