عنوان انگلیسی مقاله:

Second career teachers: Job satisfaction, job stress, and the role of self-efficacy

ترجمه عنوان مقاله: حرفه دوم معلمان: رضایت شغلی، استرس شغلی و نقش خودکارآمدی

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

در این مطالعه رضایت شغلی و استرس در حرفه دوم معلمان (SCT) در مقایسه با حرفه اول معلمان (FCT) و نقش خودکارآمدی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل بر اساس 297 معلم (35٪ SCT) است. حرفه اول معلمان گزارش داد که بسیار رضایت داشته و سطح استرس شغلی کمتری را تجربه کرده است. علاوه بر این، آزمون t نشان داد که حرفه دوم معلمان با کارشان از حرفه اول معلمان بیشتر راضی است. همانطور كه خودكارآمدی و رویكرد شغلی متقابل معنادار است، خودكارآمدی تأثیر بیشتری بر استرس شغلی در حرفه دوم معلمان نسبت به حرفه اول معلمان دارد. یافته های مربوط به ارتباط آنها برای توسعه حرفه دوم معلمان مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژگان: رضایت شغلی، استرس شغلی، استرس معلم، معلمان حرفه ای دوم، خودكارآمدی

مقدمه مقاله
مقدمه

در دهه گذشته، کمبود های مکرر معلمان متخصص، موضوعات مطرح شده و به طور گسترده مورد بحث در رسانه ها و همچنین در زمینه تحقیقات معلمان (به عنوان مثال، برومن و داولینگ، 2008) بوده است. بسیاری از کشورها اقدامات خاصی را جهت برآورده ساختن این چالش و جذب کاندیداهای ماهر برای حرفه تدریس به کار گرفته اند. یکی از رویکردهای گسترده ای، پیاده سازی مسیرهای دسترسی خاص به حرفه تدریس است که برای جذب افرادی که در نظر دارند آموزش را به عنوان حرفه دوم در نظر بگیرند، طراحی شده است.

در حالی که برخی از تحقیقات در مورد پیشرفت حرفه ای، حرفه ای دوم معلمان در طول تحصیلات معلم و ورود حرفه ای انجام شده است، در مورد پیشرفت و شغلشان، شرایطی که رشد حرفه ای آنها را حفظ می کند و حفظ و یا از بین بردن حرفه تدریس، کم است، شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف تمرکز بر روی رضایت شغلی و استرس شغلی حرفه دوم معلمان، چندین سال پس از فارغ التحصیلی از آموزش معلمان در سوئیس و بررسی نقش اعتقادات خودآمدی در این زمینه، مورد توجه قرار گرفته است. بدست آوردن بینش عمیق از این روابط بسیار مهم است زیرا رضایت شغلی و تأثیر فشار بر اثربخشی آموزش رابطه معناداری دارد، زیرا رضایت شغلی و استرس نشان می دهد که چگونه معلمان می توانند به خواسته های شغلی پاسخ دهند.

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری

مطالب مرتبط