عنوان انگلیسی مقاله:

The Impact of Job Stress and Job Satisfaction on WorkforceProductivity in an Iranian Petrochemical Industry

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر استرس شغلی و رضایت شغلی بر بهره وری نیروی کار در صنعت پتروشیمی ایران

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

پیشینه: استرس شغلی و رضایت شغلی عامل مهمی برای کارآیی نیروی کار است. این تحقیق به منظور بررسی استرس شغلی، رضایت شغلی و میزان بهره وری نیروی كار و شناسایی عوامل مرتبط با كاهش بهره وری كاركنان صنایع پتروشیمی ایران انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه 125 کارمند شرکت پتروشیمی در ایران شرکت داشتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه تنیدگی شغلی Osipow به منظور بررسی میزان استرس شغلی، شاخص توصیف شغلی برای بررسی رضایت شغلی و پرسشنامه هرس و گلدسمیت برای بررسی بهره وری در جمعیت مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج: سطوح استرس شغلی درک شده توسط کارکنان و رضایت شغلی متوسط ​​بود. همچنین، بهره وری آنها به عنوان متوسط ​​مورد ارزیابی قرار گرفت. اگر چه رابطه بین استرس شغلی و شاخص های بهره وری از لحاظ آماری معنی دار نبود، بین رضایت شغلی و شاخص های بهره وری از نظر آماری معنی دار بود. مدلسازی رگرسیون نشان داد که بهره وری به طور قابل توجهی با برنامه تغییر، ابعاد دوم و سوم استرس شغلی (عدم کفایت و ابهام نقش) و بعد دوم رضایت شغلی (نظارت) مرتبط است.

نتیجه گیری: اقدامات اصلاحی لازم برای بهبود سیستم کاری تغییر یافته است. “نارسایی نقش” و “ابهام نقش” باید بهبود یابد و حمایت سرپرست باید برای کاهش استرس شغلی و افزایش رضایت شغلی و بهره وری افزایش یابد.

کلیدواژگان: رضایت شغلی، استرس شغلی، صنعت پتروشیمی، بهره وری

مقدمه مقاله
مقدمه

ماهیت کار در دهه های گذشته در بسیاری از بخش های صنعت قابل توجه بوده است [1]. سازمان های مدرن، اشتغال شغلی و رضایت شغلی از کارکنان خود را به عنوان دو مسئله مهم در محل کار می دانند [2]. براساس مطالعات اخیر، استرس شغلی مربوط به 50 تا 60 درصد از تمام روزهای از دست رفته [3] است. استرس مربوط به کار به عنوان مضر در نظر گرفته می شود زمانی که پاسخ های فیزیکی و عاطفی در زمانی اتفاق می افتد که ناسازگاری بین نیازهای شغلی و توانایی ها، منابع یا نیازهای اوراکر وجود دارد [4]. اکثر محققان بر این باورند که عوامل کاری در محیط کار می توانند استرس مربوط به کار را ایجاد کنند [5]. این عوامل به خطرات فیزیکی و روانی اجتماعی تقسیم می شوند.

قرار گرفتن در معرض خطرات فیزیکی در محل کار می تواند با اضطراب همراه باشد که به نوبه خود باعث ایجاد استرس مربوط به کار می شود. خطرات روانشناختی شامل عوامل مرتبط با طراحی، سازماندهی و مدیریت کار، همراه با ساختار اجتماعی محل کار است که میتواند تاثیر منفی روی افراد داشته باشد (6). استرس مربوط به کار معمولا بر مسائل فردی و سازمانی از جمله رفتارهای رفتاری، روانی و همچنین نتایج فیزیکی، عملکرد، رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر می گذارد [7].

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری

مطالب مرتبط