عنوان انگلیسی مقاله:

The influence of satisfaction on customer retention in mobile phone market

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر رضایت مشتری بر حفظ بازار تلفن همراه

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

این مقاله عوامل تعیین کننده رضایت مشتری و وفاداری مشتری در بازار تلفن همراه (کشور) پرو را بررسی می کند. بر اساس یک نظرسنجی از 1259 مشتری، تخمینات چندجمله ای Logit و GSEM نشان می دهد که چگونه مولفه های رضایت مشتری می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند، زمانی که رضایت از طریق داده های دسته ای مرتب شده اندازه گیری شد نتایج نشان داد که در بازار تلفن های همراه، رضایت مشتری به شدت بر روی وفاداری مشتری تاثیر می گذارد و به نوبه خود، وفاداری مهمترین عامل حفظ مشتری است. در مقایسه با پژوهشات گذشته، این مطالعه، تأثیر متفاوتی از عوامل متنوع را در دسته بندی های مثبت و منفی رضایت مشتریان نشان داد. در حقیقت در حالی که نتایج نشان می دهد که کیفیت ارزیابی خدمات صورت گرفتخ توسط مشتری تاثیر معنی داری بر رضایت مشتریان دارد؛ ارزیابی ویژگی های دیگر خدمات مانند مراقبت از مشتری، اطلاعات در مورد تعرفه ها و برنامه ها و وضوح صورت حساب تنها نشان دهنده تاثیر آماری قابل توجهی در دسته بندی های رضایت مثبت مشتری است. نتایج مشابهی نامتقارن با توجه به سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی تصمیم گیری های مشتریان پیدا شده است. همچنین، تاثیر مشابه در ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مشاهده می شود، جایی که تنها ارزیابی های مثبت رضایت به توضیح وفاداری کاربران کمک می کند. در نهایت، نتایج نشان می دهد که در حالیکه رضایتمندی را می توان به عنوان یک منبع قدرتمند CR شناسایی کرد، رفع موانع مشتریان بیشتری را تشویق نمی کند تا به محصولات جایگزین متوسل شوند، و این نشان می دهد که اصلاحات نظارتی اخیر در پرو، موجب کاهش این موانع رقابت در بازار تلفن همراه شده است.

کلید واژه ها: رضایت مشتری، تلفن های همراه، وفاداری مشتری، حفظ مشتری

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری