عنوان انگلیسی مقاله:

Job stress and job performance among employees in public sector in Istanbul: examining the moderating role of emotional intelligence

ترجمه عنوان مقاله: بررسی نقش تعدیل هوش هیجانی: استرس شغلی و عملکرد شغلی کارکنان در بخش دولتی در استانبول

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 7 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود دانلود اصل مقاله

چکیده مقاله

چکیده مقاله بررسی نقش تعدیل هوش هیجانی: استرس شغلی و عملکرد شغلی کارکنان …

این مطالعه در بین 424 کارمند بخش دولتی جهب بررسی رابطه بین استرس شغلی و عملکرد شغلی با توجه به هوش هیجانی به عنوان متغیر انجام شد. همچنین مطالعات قبلی صورت گرفته در مورد استرس شغلی و عملکرد شغلی که در صنعت مالی تایوانی بوده است مورد توجه قرار گرفت. مدل و نتیجه در هر دو نمونه مطالعه مشابه بود. در حالی که رابطه ی منفی بین استرس شغلی و عملکرد شغلی در بر داشت، گزارش شد که هوش هیجانی تأثیر مثبت بر عملکرد شغلی داشته و این رابطه را تعدیل می کند.

کلمات کلیدی: استرس شغلی، عملکرد شغلی، هوش هیجانی

مقدمه مقاله

مقدمه مقاله بررسی نقش تعدیل هوش هیجانی: استرس شغلی و عملکرد شغلی کارکنان …

استرس شغلی یکی از مشکالت رایج است که در کارکنان با افزایش فزاینده مواجه هستند. اخیرا استرس شغلی در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی در محیط کار است. بنابراین تعداد زیادی از تحقیقات بر استرس شغلی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف خروجی سازمانی متمرکز شده است. با توجه به این واقعیت که استرس شغلی به یک نتیجه منفی مشترک امروزه، زندگی کارانه کار پویا تبدیل شده است، تعداد روزافزون مردم از استرس در نتیجه اضافه کاری، نا امنی شغلی و افزایش سرعت زندگی شکایت دارند. بهرو نیومن (1978) اعلام می کنند که استرس شغلی به طور کلی به شرح زیر تعریف می شود: استرس شغلی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن عوامل مرتبط با شغل با یک کارگر ارتباط برقرار می کنند تا شرایط روحی و / یا فیزیولوژیکی خود را تغییر دهند (مانند اختلال یا افزایش) فرد (یعنی بدن ذهن) مجبور است که از عملکرد طبیعی کنار بیاید.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

 

 

مطالب مرتبط