عنوان انگلیسی مقاله:

Association of risk exposure, organizational identification, and empowerment, with safety participation, intention to quit, and absenteeism

ترجمه عنوان مقاله: ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

رشته: مدیریت منابع انسانی، روانشناسی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله ارتباط مخاطره با خطر، شناسایی سازمانی و توانمند سازی، با مشارکت ایمنی، قصد ترک و غیبت

ایمنی شغلی یک موضوع مهم در تحقیقات روانشناختی سازمان است که در معرض انواع خطراتی است که احتمالا بر تعداد نتایج روانی اجتماعی و فیزیکی تأثیر می گذارد. تحقیق رابطه بین ایمنی سازمان ها با ساختارهای روان شناختی شناسایی سازمانی (OID) و توانمند سازی را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه با استفاده از ریسک های کاری، روان شناختی شناسایی سازمانی و توانمند سازی، به عنوان پیش بینی کننده نتایج سازمانی: مشارکت ایمنی، گزارش قصد خروج و غیبت در مورد نمونه 205 کارمند مدیریتی از یک شرکت حمل و نقل و تدارکات استرالیا، مورد استفاده قرار گرفت. مدل فورد و تتریک (2011) ایمنی محل کار برای بررسی اثرات تعدیل کننده ای از شیوه های ایمنی ناظر و ایمنی فیزیکی و روانی در رابطه بین روان شناختی شناسایی سازمانی، توانمند سازی و نتایج سازمانی گسترش یافت. در حالیکه روان شناختی شناسایی سازمانی و نظارت بر عملکرد ایمنی (منفی)  قصد ترک، خطر قرار گرفتن در معرض، روان شناختی شناسایی سازمانی، اقدامات ایمنی سرپرست، و ایمنی آب و هوا پیش بینی مشارکت ایمنی پیش بینی شده بود.

با این حال، غیبت تنها توسط توانمندسازی (تأثیر) پیش بینی شد. توانمندسازی کارکنان بالاتر از توانمندی کارکنان، همراه با تأثیر مثبت آنها بر عملکرد ایمنی سرپرست خود، پیش بینی افزایش مشارکت ایمنی در محل کار را افزایش داد، و تأثیر منفی را افزایش داد. یک مدل تجدید نظر، روابط بین ایمنی محیطی، سازمانی و متغیرهای روانشناختی را توصیف کرد. نتایج پایه ای را برای تحقیق بیشتر در مورد روابط بین خطرات محل کار، متغیرهای روانشناختی، عوامل ایمنی و نتایج سازمان ارائه داد.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png