عنوان انگلیسی مقاله:

On the relationship between consumer-brand identification, brand community, and brand loyalty

ترجمه عنوان مقاله: ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، جامعه برند و وفاداری برند

رشته: بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، جامعه برند و وفاداری برند

مطالعات اخیر اهمیت جوامع برند رسانه های اجتماعی را به وفاداری به برند را نشان می دهد. این مقاله با هدف تأکید بر نقش برند در این رابطه و ارائه یک مدل مفهومی در محصولات توده ای که در آن تعامل مصرف کنندگان در جوامع برند رسانه های اجتماعی، هویت نام تجاری و شناسایی نام تجاری مصرف کننده با پیامد برند مرتبط است، مانند اعتماد و وفاداری. تجزیه و تحلیل کیفی، پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با متخصصان و بحث های گروهی با مصرف کنندگان به منظور ارزیابی تجربه خود با برندهای در سانه اجتماعی انجام شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بازار های انبوه، مصرف کنندگان در اجتماعات نام تجاری اجتماعی ممکن است نگرش مثبتی نسبت به نام تجاری مانند اعتماد و وفاداری داشته باشند و شناسایی نام تجاری مصرف کننده ممکن است نقش اساسی در تبدیل تعاملات مصرف کننده برند به مصرف کننده داشته باشد.

کلید واژه ها: شناسایی نام تجاری مصرف کننده، مشارکت مصرف کننده، رسانه های اجتماعی، وفاداری نام تجاری، هویت نام تجاری

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png