عنوان انگلیسی مقاله:

The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance

ترجمه عنوان مقاله: اثرات سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی سازمانی بر عملکرد شرکت

رشته: مدیریت استراتژیک، رفتارسازمانی

سال انتشار: 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

مقاله سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی سازمانی

مفهوم سرمایه فکری توسط تام استوارت در سال 1991 رایج شد که مجله فورچن مقاله خود را با عنوان “Brainpower: چگونه سرمایه فکری با ارزش ترین دارایی آمریکا تبدیل می شود” منتشر کرد. می توان آن را به عنوان تفاوت بین ارزش بازار و هزینه جایگزینی دارایی های آن توصیف کرد. امروزه نوآوری به دلیل خاتمه دادن به رقابت در بازار، جهانی سازی و توسعه سریع فناوری به عنوان یک ضرورت برای هر شرکت در نظر گرفته شده است. نوآوری به عنوان “اجرای ایده های جدید که ارزش ایجاد می کند” تعریف شده است. استراتژی نتیجه تصمیماتی است که برای هدایت سازمان با توجه به محیط، ساختار و فرآیندهای مؤثر بر عملکرد شرکت آن گرفته می شود.

ادبیات سازمانی که باعث بهبود عملکرد شغلی می شود نیاز به یک ساختار سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و سبک مدیریتی دارند که به یک استراتژی بنگاه خاص مرتبط هستند. عملکرد شرکت را می توان به روش های مختلفی از جمله عملکرد مالی، عملکرد محصول و عملکرد بازار سنجید. هدف از این مطالعه بررسی روابط بین سرمایه فکری، نوآوری، استراتژی سازمانی و عملکرد شرکت است. سهم اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه های فکری، نوآوری و استراتژی سازمانی بر عملکرد بنگاه های فعال در آنتالیا ترکیه است.

واژه‌های کلیدی: سرمایه فکری، نوآوری، استراتژی سازمانی، عملکرد شرکت

The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance

The concept of intellectual capital was popularized by Tom Stewart in 1991 when Fortune Magazine published his article “Brainpower: How intellectual capital is becoming Americas’ most valuable asset”. It can be described as the difference between afirm’s market value and the cost of replacing its assets. Today innovation is considered as a necessity for every company due to the terminating competition in market, globalization and rapid development of technology. Innovation is defined as “implementing new ideas that create value”. Strategy is the outcome of decisions made to guide an organization with respect to environment, structure and processes that influence its firm performance.

The organizational literature that improved business performance requires an organizational structure, information systems and management style that are related to a specific-firm strategy. Firm performance can be measured in a variety of ways, including financial performance, product performance and market performance. The purpose of this study is to research the relationships between intellectual capital, innovation, organizational strategy and firm performance. The main contribution of this study is to investigate the effects of intellectual capital, innovation and organizational strategy on performance of firms operating in Antalya, Turkey.

Keywords: Intellectual capital, Innovation, Organizational strategy, Firm performance

فرضیه های مقاله

فرضیه های مقاله سرمایه فکری، نوآوری و استراتژی سازمانی

فرضیه اول: سرمایه فکری تأثیر مثبتی در عملکرد شرکت دارد.
فرضیه دوم: نوآوری تأثیر مثبتی در عملکرد شرکت دارد.
فرضیه سوم: استراتژی سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.

H1: Intellectual capital has a positive effect on firm performance
H2: Innovation has a positive effect on firm performance
H3: Organizational strategy has a positive effect on firm performance

مدل مقاله

مدل مفهومی رابطه سرمایه فکری، نوآوری، استراتژی و عملکرد سازمان

مدل مفهومی سرمایه فکری

منبع: (Kalkana et all, 2014, 705)

http://modir123.com/wp-content/uploads/2020/04/12414c681755e644a41fa82621062f7b-5.png