عنوان انگلیسی مقاله:

Role of intrinsic factors in impulsive buying decision: An empirical study of young consumers

ترجمه عنوان مقاله: نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم: یک مطالعه تجربی مصرف کنندگان جوان

رشته: بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله نقش عوامل ذاتی در تصمیم گیری خرید مداوم

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل مختلف ذهنی در تصمیم گیری های قیمت گذاری مصرف کننده است. پس از استخدام EFA و CFA در 630 مصرف کننده در بخش های مختلف جامو و کشمیر، نتایج نشان داد که عوامل ذاتی تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری خرید مداوم دارند. استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری عوامل داخلی منحصر به فرد را به نفوذ مثبت و منفی رفتار خرید واکنش منفی دارد. این مطالعه تاثیر قابل توجهی بر دنیای مصرف کننده دارد، زیرا از طریق یک مدل از چگونگی شکل گیری عوامل درونی گرایش مصرف کننده یک مصرف کننده جوان، مشخص شده است. از طریق استفاده از تجزیه و تحلیل گروه چندگانه، مقایسه ای بین رفتار خرید مداوم و عوامل مختلف در میان مردان و زنان به عنوان دو گروه مختلف مصرف کننده گرفته شده است. یافته های کل یافته ها قابل توجه است و می تواند توسط ذینفعان مختلف در زمینه روان شناسی مصرف کننده و رفتار مصرف کننده مورد پذیرش قرار گیرد تا بتواند عوامل ذاتی در رفتار خرید را تشخیص دهد.

به طور کلی، در اکثر شرایط تصمیم گیری، مصرف کنندگان به اندازه کافی درگیر اطلاعات اکتشافی می شوند. در عوض، اگر تمام تصمیمات خرید مستلزم نیاز به تلاش گسترده باشد، این عمل خسته کننده خواهد بود. علاوه بر این، اگر در تمام خرید ها به طور معمول از پیش تعیین شده باشند.

واژگان کلیدی: رفتار خرید تكان دهنده، عوامل درونی، تفاوت های جنسیتی، تحلیل چند گروهی

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط