مقررات درباره دولت الکترونیک

مقررات درباره دولت الکترونیک

نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که امروزه ادارات دولتی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد، مدیریت و آرشیو سوابق تولیدی استفاده می کنند. اسپانیا نیز دارای مقررات بسیار دقیق و بلند پروازانه درباره استفاده از رسانه الکترونیکی توسط ادارات دولتی است. مهمتر از همه اینکه، با توجه به اهداف این مقاله، شروط قانون اسپانیایی درباره استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای آرشیو اسناد های عمومی، و همچنین اقدامات امنیتی و سازگاری که باید توسط ادارات دولتی اتخاذ شود از اهمیت برخوردار اند.

مقررات درباره دولت الکترونیک در سال های اخیر توسعه بسیار چشمگیری را تجربه کرده است. سال 1992، اسپانیا یکی از پیشگامان تنظیم قوانین رسانه های الکترونیکی درباره فعالیت های ادارات دولتی بود. بااین حال، در سال 2007 قانون دسترسی الکترونیک شهروندان به خدمات عمومی 11/2007، 22 ژوئن، منجر به تغییرات مهمی در زمینه قوانین استفاده از رسانه های الکترونیکی شد، که با توجه به الزام ادارت دولتی جهت کاربرد آنها گامی رو به جلو برداشته شد.

این قانون در اندیشه امکان ذخیره سازی الکترونیکی اسناد مورد استفاده در اقدامات اداری بود. به طور خاص، هر نوع مدرک و سند الکترونیکی حاوی اعمال اداری که بر حقوق یا منافع شخص حقیقی تاثیر گذارد باید به صورت الکترونیکی نگهداری شود. علاوه براین، باید اقدامات امنیتی جهت تضمین صداقت، اصالت، محرمانه بودن، کیفیت، حمایت و حفاظت اسناد ذخیره شده، و همچنین شناسایی کاربران و نظارت بر دسترسی و مطابقت با تضمین مقررات حفاظت از داده صورت گیرد (ماده 31 قانون 11/2007، 22 ژوئن، درباره دسترسی الکترونیکی شهروندان به خدمات عمومی).

در حال حاضر، قانون 39/2015، 1 اکتبر، درباره روند اجرایی مشترک برای ادارت دولتی، و قانون 40/2015، 1 اکتبر، درباره وضعیت حقوقی بخش دولتی، جهت پردازش اقدامات اداری استفاده صرف از وسایل الکترونیکی، و حذف کاغذ از ادارات دولتی را فراهم می کند (سریلو آی مارتینز، 2016).

ترجمه مقاله بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از فساد

منبع: Modir123.com