روابط بین ابعاد ارزش ویژه برند

روابط بین ابعاد ارزش ویژه برند

ابعاد ارزش ویژه برند به هم ارتباط دارند. اگرچه برخی از مطالعات نوعی رابطه شراکتی بین ابعاد تساوی را پیشنهاد می کنند (مثلا یو و همکاران 2000؛ پاپو و همکاران 2006؛ تانگ و هاولی 2009)، برخی از محققان معتقدند که روابط علی بین آن ها وجود دارد (براوو و همکاران 2007). این مطالعه براساس سلسله مراتب سنتی مدل تاثیرات قرار دارد تا فرضیاتی در مورد روابط بین ابعاد ارزش ویژه برند ارائه کند. این مدل که به نام سلسله مراتب یادگیری استاندارد شناخته می شود، از نظریه عملکرد مستدل پیروی می کند (فیشبین و آجزن 1975؛ آجزن و فیشبن 1980).

این نظریه نشان می دهد که نگرش ها و هنجارهای ذهنی بر تمایلات تاثیر می گذارند که آن نیز بر رفتار تاثیر دارد. با نزدیک شدن به تصمیم محصول مانند فرایند حل مساله، این مدل سلسله مراتبی پیشنهاد می کند که مشتریان باورهایی مربوط به محصول را با دنبال کردن اطلاعات مربوط به ویژگی های مربوطه شکل می دهند. مشتریان این بارو ها را ارزیابی می کنند و احساساتی در مورد نتایج محصول ارائه می کنند که منجر به خرید یا امتناع از نام تجاری می شود. در سلسله مراتب سنتی مدل تاثیرات فرض می شود که مشتریان کاملا در تصمیم گیری دخالت دارند. براساس این مدل، مشتریان تشویق می شوند تا به دنبال اطلاعات، ارزیابی جایگزین ها و تصمیم آگاهانه باشند (سولومون و همکاران 2006).

اگرچه برخی از محققان این چارچوب را به چالش می کشند و مدلهای سلسله مراتبی جایگزین را پیشنهاد می کنند (کروگمان 1965؛ رای و همکاران 1973؛ باری و همکاران 1987؛ سولومون و همکاران 2006)؛ بیشتر محققان معتقدند که این نظریه یک چارچوب مفید برای مطالعه نظم علی در بین ابعاد ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده است.

برای دریافت کامل مقاله مورد نظر بررسی تصویر زیر کلیک نمایید.

ترجمه مقاله بازارایی: بررسی نقش تبلیغات و ترفیع فروش در ایجاد ارزش ویژه برند

پروژه های مرتبط

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123