کاریزمای ادراک شده و تعهد پیروان به تغییر

مقاله متنی کاریزمای ادراک شده و تعهد پیروان به تغییر

رهبران کاریزماتیک

انتظار داریم پیروانی که رهبران را کاریزماتیک می دانند تعهد بیشتری به تغییرات پیشنهادی داشته باشند. از دیدگاه انگیزشی مبتنی بر خودانگاره ، کاریزماتیک دانستن یک رهبر بدین معنا است که پیروان خودانگاره خود را با مأموریت بیان شده از سوی رهبر مرتبط کرده اند. به موجب آن، مفهوم و ارزش انگیزش درونی تلاش ها و اهدافی که بخشی از مأموریت رهبر هستند افزایش می یابد در نتیجه، احتمالاً پیروان خود را با اهداف تغییر تعریف می کنند و از این طریق انگیزه و تمایل خود را برای پشتیبانی از هدف و تعهد به تغییر افزایش می دهند. علاوه بر این، ادراک کاریزما باعث می شود تا تمرکز پیروان از منافع فردی به منافع جمعی تغییر یابد. در نتیجه، تمایل پیروان برای کمک به منافع سازمان باید بیشتر باشد و خود را به تغییرات پیشنهادی متعهد بدانند.

تعهد پیروان به تغییر و عملکرد تیمی

نشان می دهیم که افزایش تعهد فردی به تغییر با بهبود کلی عملکرد تیم مرتبط است. عملکرد تیمی مفهوم نوظهوری است که «ریشه در رفتار افراد دارد، بر اساس تعامل آن ها افزایش می یابد و به عنوان پدیده ای سطح بالا و جمعی ظهور پیدا می کند». روابط پایین به بالا می تواند در مواردی بارز باشد که پدیده های سطح بالا هنوز متبلور نشده است یا شکل مگرفته است … دنبال کردن یک اقدام سازمانی مهم. به اعتقاد ما تغییر سازمانی شرایطی را فراهم می کند که در آن روابط نوظهور پایین به بالا می تواند ایجاد شود.

تعهد در سطح فردی احتمالاً از دو طریق بر عملکرد تیمی در سطح جمعی تأثیر می گذارد. اول این که تعهد فردی عملکرد فردی را افزایش می دهد که این امر به نوبه خود عملکرد تیمی را افزایش می دهد. به طور خاص، تلاش افراد در جهت دستیابی به هدف می تواند عملکرد فردی را افزایش بدهد…

ترجمه مقاله کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چندسطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمیمنبع: Modir123.com