چگونه کارکنان فرهنگ را یاد می گیرند؟

مقاله متنی چگونه کارکنان فرهنگ را یاد می گیرند؟

علاوه بر دوره توجیهی رسمی و برنامه های آموزش به منظور انتقال فرهنگ، این انتقال به شکل های دیگری نیز امکان پذیر است:

از طریق داستانها، شعائر و آداب و رسوم، نمادهای فیزیکی و زبان

داستان ها:

داستان های زیادی در سازمان ها رد و بدل می شوند. این داستان ها حاوی یک سیر از رویدادهای نقل شده در مورد مؤسسین سازمان، تصمیمات کلید مؤثر بر مسیر آتی سازمان و همچنین مدیر عالی فعلی سازمان است. این داستان ها پایبه های اساسی گذاشته سازمان بوده و مشروعیت اعمال جاری سازمان را موجب می شوند.

 آداب و رسوم:

همان طوری که از شعائر (آداب و رسوم) به عنوان یک فن رسمی سازی استفاده می شود، از روش های انتقال فرهنگ نیز محسوب می شوند. فعالیت هایی از قبیل: شناخت و آگاهی از تشریفات، گردش های دسته جمعی سالانه شرکت، شعائری هستند که ارزش های کلیدی سازمان را بیان و تقویت می کنند و بر این دلالت دارند که چه اهدافی مهم هستند، کدام افراد در سازمان مهم بوده و چه کسانی اهمیت چندانی  ندارند. نماد فیزیکی:

طرح ها و مکان فیزیکی فضاها و ساختمان ها و اسبا و اثاثیه، نحوه نشستن مدیران اجرائی و نحوه لباس پوشیدن مدیران، نمادهای مهمی هستند که به کارکنان القاء می کنند چه کسانی مهم هستند، میزان تساوی طلبی مطلوب موردنظر مدیریت چقدر است و چه نوع رفتارهایی از نظر مخاطره پذیری، محافظه کاری، اقتدارگرایی، فردگرایی و اجتماع گرایی مناسب هستند.

زبان:

خیلی از سازمانها و واحدهای درونی آنها از زبان به عنوان وسیله های متمایز ساختن اعضاء، فرهنگ و خرده فرهنگ های سازمان استفاده می کنند. با یادگیری این زبان اعضاء بر پذیرش فرهنگ و عمل در حیطه آن صحه گذاشته و به حفظ و نگهداری آن کمک می کنند.

 فرهنگ سازمانی قوی و ضعیف

سازمانهایی که دارای فرهنگ سازمانی قوی هستند، اعضای سازمان ارزشها و باورها و هنجارهای غالب و اصلی را پذیرفته و تعهد بیشتر نسبت به آن دارند و تعداد کثیری از اعضای سازمان آن را مورد حمایت قرار داده و گسترش می دهند. ضمناً فرهنگ سازمانی قوی اثرات زیادی بر رفتار کارکنان دارد و استحکام آنان را افزایش می دهد. در مقابل فرهنگ سازمانی ضعیف دارای ویژگیهای یاد شده نیست.

فرهنگ سازمانی قوی نشان می دهد که بسیاری از اعضای سازمان در اهمیت ارزشها و باورها توافق دارند. اگر همگان در این مورد رضایت و توافق داشته باشند، آن فرهنگ قوی است و اگر تواافق اندک و محدود باشد، فرهنگ ضعیف می باشد.

میزان قوت و ضعف فرهنگهای سازمانی مختلف را بر اساس 2  معیار بسیار مهم می توان تشخیص داد.

الف-  میزان تعهد اعضاء به ارزشها و هنجارها

ب-  تعداد اعضای متعهد به ارزشها و هنجارها

با قرار دادن دو معیار فوق در کنار هم سه نوع فرهنگ به شرح زیر نمایان می گردد:

1-  فرهنگ قوی

فرهنگی است که در آن تعداد اعضای متعهد به ارزشهای غالب و اصلی زیاد و میزان تعهد آنها نیز قوی می باشد.

 2-  فرهنگ میانه

این فرهنگ حد فاصل میان فرهنگ قوی و ضعیف می باشد. برخی، تعداد اعضای متعهد زیاد که میزان تعهدشان کم می باشد و برخی نیز تعداد اعضای متعهد کمتر که میزان تعهدشان زیاد است.

3-  فرهنگ ضعیف

فرهنگی است که تعداد اعضای متعهدشان محدود می باشد که میزان تعهد این تعداد محدود نیز ضعیف می باشد.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی

منبع: Modir123.com

مطالب مرتبط