چالش های رایج بازاریابی اجتماعی

مقاله متنی آمیخته بازاریابی (رفتارها – محصولات و خدمات)

ما 6 چالش بازاریابی اجتماعی را به ترتیب زیر شناسایی کرده ایم:

  • برابری و عدالت
  • شبکه های اجتماعی به عنوان جزئی از تعیین کننده های رفتار
  • بازاریابی بحرانی
  • قابلیت نگهداری
  • قابلیت درجه بندی
  • برنامه ریزی جامع یا رویکرد بازار جامع (TMA)

چالش اول به کوشش درمورد وجود برابری در شرایط سلامتی در میان همه مردم می پردازد. بازاریاب هایی که برای سلامت عمومی و تغییر اجتماعی کار می کنند باید مشمول این فلسفه باشند که برابری و عدالت در شرایط سلامت و قضاوت اجتماعی یکی از اجزای جدانشدنی کار آنهاست. دنووان و هنلی منشور ایالات متحده برای حقوق بشر را به عنوان بخشی از توصیف خود از بازاریابی اجتماعی در نظر گرفتند. در دنیای رو به توسعه بازارها، ما آغاز به دیدن توانایی رسیدن به شرایط سلامت و بهبود آن برای قشر ضعیف  کرده ایم.

در دنیای توسعه یافته، کاهش یا حذف اختلافات و ناهمگونی های سلامت بخش مهمی از ایجاد عدالت در سلامت می باشد. اینکه بازاریابی اجتماعی درمورد چه چیزی تحقیق می کند و چه عملیاتی انجام می دهدمی تواند به عنوان یک موضوع هسته ای مورد توجه قرار گیرد که ما چگونه  می توانیم به بهبود توانایی خود و جامعه بپردازیم تا به برابری و عدالت از طریق کاربرد هوشیارانه و مقتضی بازاریابی دست یابیم.

دومین چالش عمده که برنامه های تغییر اجتماعی با آن مواجه هستند، و ما معتقدیم که بازاریاب های اجتماعی از یک موضع قوی باید به مبارزه با این چالش بپردازند، حرکت چهارچوب های تعیین کننده از حالت فردی به شبکه ای و اجتماعی است. در 3 زمینه  عمده درمورد سلامت عمومی نقش شبکه های اجتماعی در انتقال بیماری و رفتارهایی با ریسک بالا، فرصت های جدیدی را در زمینه مفاهیم و عملیات فراهم می کند که بسیار گسترده تر از چهارچوب های فردی هستند. اینکه این روند در چند سال آتی به کجا خواهد رسید یک سوال باز است اما این محیطی است که در آن شاهد ترکیب رسانه اجتماعی و روش های بازاریابی مبتنی بر موبایل به همراه پارادایم های مهمولی بازاریابی اجتماعی هستیم.

ترجمه مقاله نقش روابط بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

منبع: Modir123.com

مطالب مرتبط