پیشینه داخلی در زمینه تحلیل پوششی داده

مقاله متنی پیشینه داخلی در زمینه تحلیل پوششی داده

بهره وری

در زمینه بهره وری تحقیقی با عنوان « طراحی مدل بهره وری با رویکرد تحلیل پوششی داده ها » توسط دکتر عادل آذر و دکتر علیرضا مؤمنی به نگارش د رآمده که در این تحقیق برای اندازه گیری بهره وری ارزیابی عملکرد در سازمان ها مدل جامعی با استفاده از DEA طراحی گردیده که از دقت و صحت بالایی برخوردار است. در این مدل نهاده های محسوس بر اساس دوره های زمانی ماهیانه استفاده گردیده است.

مدل های BCC, BCC-CCR, CCR-BCC و CCR

مدل های BCC, BCC-CCR, CCR-BCC و CCR بر اساس اطلاعات یک شرکت بزرگ تولیدی مورد آزمون قرار گرفته و مدل CCR برای اجرای مدل، مناسب تشخیص داده شد. این مدل ابزاری کارآمد برای کنترل سازمان در اختیار مدیران قرار داده است که قادرند درجه انحراف عملکرد را از مرز کارایی در دوره های قبل تشخیص داده و پیش از مواجه شدن با مشکلات جدید با تحلیل دلیل انحرافات به برنامه ریزی آینده می پردازند.

اجلی و صفری (1390) طی پژوهشی تحت عنوان ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های عصبی پیش کننده عملکرد تحلیل پوشش داده ها (شرکت ملی گاز ایران) به ارزیابی عملکرد و کارایی شرکت های گاز استانی با استفاده از رویکرد یا مدل مضربی CCR ورودی محور و روش اندرسون ـ پیترسون (AP) برای رتبه بندی واحدهای کارا در قالب مدل های تحلیل پوشش داده ها قرار گرفت و ضعف مدل ها از نظر محاسبه و تفکیک کارایی شرکت ها مشخص شد. در این تحقیق، برای تحلیل و ارزیابی کارایی شرکت ها از رویکرد شبکه های عصبی پیش بینی کننده عملکرد در قالب مدل های ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد.

ادبیات موضوعی تدوین استراتژی در محیط رقابتی صنعت بر مبنای مدل پنج نیروی مایکل پورتر

منبع: Modir123.com