نظریه فرآیندی مدیریت (وظیفه گرایان)

مقاله متنی مصرف کننده سبز

در بحبوحه سال های جنگ جهانی 1296 هجری مقارن با 1917 میلادی افرادی نظیر هنری فایل فرانسوی، تجربیات خود را در کار مدیریت به صورت وظایف مدیریت منعکس ساختند. فایول کل سازمان را پیکره واحدی می دید که فعالیت های آن به شش دسته تقسیم می شده.

 • فنی (تولیدی)
 • بازرگانی (خرید و فروش و مبادله)
 • مالی (تعیین منابع مالی و مصرف بهینه)
 • ایمنی (حفاظت از اموال و افراد)
 • حسابداری(تعیین وضع موجود مالی)
 • واظایف مدیر (برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی، کنترل)

فایول ضمن بیان این واقعیت که: در امور مدیریت هیچ چیز مطلق نیست روش های و فنونی را که از راه تجربه به آن رسیده بود و آنها را در تقویت پیکره سازمان یا انجام وظایف مفید می دانست، به عنوان اصول چهارده گانه مدیریت ارائه کرد: (الوانی، 1382)

 • تقسیم کار
 • اختیار
 • انضباط
 • وحدت فرماندهی
 • وحدت مدیریت
 • وابستگی منافع فردی به دف کلی
 • جبران خدمات کارکانن
 • تمرکز
 • سلسله مراتب
 • نظم
 • عدالت
 • ثبات
 • ابتکا عمل
 • احساس یگانگی

نظریه بروکراسی

در حالی که توجه عمده تیلور و فایول بر مسائل علمی مدیریت، برای کسب موثر اهداف متمرکز بود، توجه مارکس وبر به این مسأله اساسی تر، معطوف بود که چگونه می توان سازمان ها را ساختار مناسبی داد. گرچه وبر (جامعه شناس آلمانی) بیشتر آثار خود را در اواخر قرن نوزدهم میلادی منتشر کرده است ولی تا سال 1920 که آثارش به زبان های دیگر ترجمه شد، ناشناخته ماند آثار وبر که به طور کلی تجویزی است، تفاوت عمده ای با توصیه های عملگرا تیلور و فایول دارد. سهم عمده وبر در شکل گیری مدیریت، ارائه فهرست ویژگی های مدیریت بروکراتیک است. (الوانی، 1382).

نظریه مکتب روابط انسانی

در سال 1299 هجری شمسی (1920 میلادی) ضمن سال های رکورد بزرگ اقتصادی غرب، بعضی از دانشمندان علوم اجتماعی به رهبری التون مایو مطالعاتی را درباره چگونگی واکنش کارکنان به میزان تولید، نسبت به شرایط کاری، طراحی شغل و محرک های مدیری آغاز کردند. بخش اعظم این مطالعات در یکی از واحد های شرکت وسترن الکتریک در شهر هاثورن صورت گرفت که بعداً به مطالعات هاثورن مشهور شد. این دسته از نظریه پردازان ضمن تأکید بر جنیه های انسانی مدیریت، به خنثی کردن جنبه فنی مهندسی جنبش مدیریت علمی تمایل داشتند. طرفداران این روش معتقد بودند که مدیریت باید توجه خود را بر افراد تمرکز دهد. به بیان دیگر متغیرهای اجتماعی را موثرتر از متغیرهای فیزیکی می دانستند.

منبع: modir123.com

 

سمینار (ادبیات نظری) سبک های مدیریت بر رضایت مشتریان

 

 

مطالب مرتبط