مقاله متنی تئوری نظریه بالاتر

مقاله متنی جایگاه رسانه اجتماعی در بازاریابی

نظریه رده بالاتر

رده ی بالاتر و یا تیم مدیریت ارشد به رئیس اجرایی و دیگر مدیران ارشدی اشاره دارد که در تصمیم گیری استراتژیک درگیر و مشارکت دارند (آماسون، 1996). نظریه رده بالاتر نتایج سازمانی را براساس صفات جمعیتی و تیم مدیریت ارشد پیش بینی می کند (همبریک و ماسون، 1984). برخی از این صفات عبارت است از: سن اعضای تیم، ماندگار بودن، قرار گرفتن در معرض بین المللی شدن و نا همگن بودن تیم های کاربردی (بسلو مارتینز، 2006؛ گینزبرگ، 1994؛ سامهاریا،1996؛ تیهانی، الستراند، دیلی، و دالتون، 2000). این صفات برای پیش بینی نتایج سازمانی استفاده می شود زیرا آن ها تحت تاثیر ارتباطات، شناخت اجتماعی، مدیریت تعارض و شایستگی پردازش اطلاعات تیم مدیریت ارشد هستند، به ویژه در محیط بین المللی جهانی نامشخص (هیت و تایلر، 1991).

بنابراین ارتباط قوی بین قابلیت های اجتماعی و شناختی تیم مدیریت ارشد و صفات جمعیتی وجود دارد (همبریک، 2007). به این معنی که آیا برای شرکت خطر تهاجم اقدامات استراتژیک وجود دارد، مانند کاوش جدید قابلیت ها، و یا خطر اقدامات استراتژیک محافظه کارانه، مانند بهره برداری از قابلیت های موجود، تا حد زیادی به اعضای تیم مدیریت ارشد بستگی دارد (داس و تنگ، 2001). بنابراین شایستگی ها و قابلیت های تیم مدیریت ارشد شرکت منابعی با ارزش، کمیاب، بی نظیر و غیر قابل تعویض و مزیت رقابتی بالقوه ارائه می دهند (بارنی، رایت، و کچن،2001)، همانطور که نظریه تیم مدیریت ارشد یا رده بالا منعکس کرده است.

نظریه رده بالاتر و نتایج سازمانی

صفات تیم مدیریت ارشد به طور گسترده ای برای کشف تاثیر بر چندین نتایج سازمانی مورد مطالعه قرار گرفت. ویرسما و بانتل (1992) رابطه معنی داری بین سطح تنوع شرکت و سطح آموزشی، سن و سابقه مدیریت ارشد یافتند. نظریه رده بالاتر در کسب و کار متفاوت و عرصه های مختلف استراتژی شرکت های بزرگ اعتبار کسب کرده است (همبریک، چو و چن، 1996). قلمرو سازمانی در ارتباط با تلاش های TMT در عملکرد شرکتها به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت (کارپنتر، گلتکانیسز و سندرز، 2004؛ سرتو، لستر، دالتون و دالتون، 2006؛ فینکلشتاین و همبریک، 1990؛ اسمیت و همکارانش، 1994).

ترجمه مقاله شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد

منبع: Modir123.com