مفهوم کارآفرینی

مقاله متنی مفهوم کارآفرینی و کارآفرینانتعریف کارآفرینی

کارآفرینی فعالیت هدفمند (شامل توالی تصمیمات یکپارچه) یک فرد یا گروهی از افراد مرتبط است که شروع، حفظ، یا بزرگ کردن یک واحد کسب و کار سود گرا برای تولید یا توزیع کالاها و خدمات را بر عهده می گیرند. کارآفرینی حداقل در همه جوامع غیر دیکتاتوری تشکیل دهنده پلی بین جامعه به عنوان یک کل است به ویژه جنبه غیر اقتصادی آن جامعه و نهادهای سود محور، جهت خیز توسعه اقتصادی آن و برای برآوردن آن به بهترین شکلی که آنها می توانند و خواسته های اقتصادی آن، تشکیل شده است.

شومپیتر کارآفرینی را به عنوان توانایی درک و انجام فرصت های کسب و کار، بهره گیری از منابع کمیاب، تعریف می کند. در ساده ترین شکل، کارآفرینی تمایل و توانایی برای جستجوی فرصت های سرمایه گذاری و اداره کردن بنگاه اقتصادی است. در این مفهوم، حق بیمه بیش از سرمایه گذاری طول می کشد. آن به همان اندازه اساسی تر از سرمایه است چون تشکیل سرمایه در نتیجه فعالیت های کارآفرینی است.

کار آفرینان به عنوان نماد های اصلی در توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شوند. کمک آنها از طریق، عملیات کار، حرکت کالا های سرمایه ای و تبدیل مواد خام به کالا های تمام شده، و در نهایت توزیع موثر محصولات به مصرف کننده نهایی، می باشد.

کارآفرینان چه کسانی اند؟

کارآفرینان کسانی هستند که فرصت های اقتصادی، امور مالی و دیگر منابع ضروری برای توسعه فرصت ها، ارزیابی گزینه های موجود در محیط و تخصیص منابع به آنهایی که دارای بیشترین سود هستند را جستجو و کشف می کنند و همچنین مسئولیت نهایی برای مدیریت و اجرای موفق فرصت ها را به خوبی عهده دار می شوند.

یک کارآفرین تا حدودی راحت است با فرض کردن و داشتن خطراتی که در رویا آن ها را دنبال می کند و مهیج هست.

 

ترجمه مقاله نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل در میان جوانان کشور نیجریه