دسته : همه

معیارهای اهرم و سهم بازار

مقاله متنی معیارهای اهرم و سهم بازار

نسبت اهرمی و سهم بازار

نسبت اهرمی و سهم بازار را به عنوان متغیرهای وابسته تعریف می کنیم و از چهار معیار جایگزین اهرم ها به عنوان متغیرهای وابسته استفاده می کنیم. اولین و گسترده ترین تعریف اهرم نسبت بدهی کل (بدهی بلندمدت به اضافه بدهی کوتاه مدت) به ارزش دفتری دارایی ها است که با TDA نشان داده می شود.

بر اساس منابع تجربی قبلی، از اهرم مبتنی بر ارزش بازار استفاده می کنیم که به عنوان نسبت بدهی کل به ارزش بازار دارایی ها تعریف می شود (که در آن ارزش بازار دارایی ها به عنوان ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری سهام به اضافه ارزش بازار سهام تعریف می شود) و با TDM نشان داده می شود. ارزش بازار سهام به عنوان قیمت پایانی سهام در انتهای سال مالی ضرب در سهام در جریان تعریف می شود. سهم بازار بنگاه را به عنوان فروش سالانه تقسیم بر فروش کل صنعت تعریف می کنیم که با Market share نشان داده می شود. جدول 2 آمار توصیفی متغیرها و خلاصه آمار نسبت های اهرمی دفتری و بازار را نشان می دهد.

عوامل تعیین کننده سهم بازار

فرض می کنیم که سهم بازار یک بنگاه به شش متغیر بستگی دارد: نقدینگی، اختصاصی بودن، اختیاری، فرصت رشد، شاخص هرفیندال- هرشمن (HHI) و اهرم.

نقدینگی

محدودیت های مالی بر استراتژی محصول بنگاه در برابر رقبا تأثیر می گذارد. بولتون و شارفستین (1990) نشان می دهند که بنگاه های دارای وجه نقد زیاد انگیزه دارند از استراتژی های تهاجمی تر محصول استفاده کنند و رقبای دارای وجه نقد کم را با کاهش جریان نقدی آن ها از فعالیت باز دارند. به طور خلاصه، بنگاه های دارای وجه نقد زیاد می توانند سرمایه گذاری های بزرگ تری را در پروژه های مختلف انجام بدهند و موقعیت رقابتی تر در بازار پیدا کنند. بنابراین انتظار می رود نقدینگی بیشتر به معنای سهم بازار بیشتر باشد.

ترجمه مقاله ساختار سرمایه و موقعیت رقابتی در بازار محصول

منبع: Modir123.com