مصرف کننده سبز

مقاله متنی مصرف کننده سبز

مصرف کننده سبز به مصرف کنندگانی اطلاق می شود که در رفتار خرید، فعالیت های مرتبط با بازار و همچنین در عادات مصرف خود نگران محیط زیست هستند و تاثیر رفتارشان بر محیط طبیعی اطرافشان را در نظر می گیرند. البته این نگرانی ها تنها در مورد کالاها نیست، در مصرف کنندگان سبز چگونگی مسافرت کردن و مکانی که برای انجام یا گذراندن تعطیلات انتخاب می کنند نیز امکان دارد تحت تاثیر محیط زیست انتخاب گردد. بطور کلی به هر مصرف کننده ای که رفتار محیط زیست دوستانه از خود نشان می دهد مصرف کننده سبز گفته می شود.

استرن رفتار تاثیرگذار بر محیط زیست را اینگونه تعریف می کند: محدوده ای از رفتار که میزان دسترسی به منابع یا انرژی های طبیعی را تغییر داده یا اینکه ساختار و پویایی اکوسیستم یا فضای زیست را تحت تاثیر قرار می دهد. رفتارهای سبز مصرف کنندگان را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته نخست، رفتارهای مرتبط با کاهش مصرف منابع انرژی است که آن را رفتارهای کوتاه سازی نامیده اند و دسته دوم، رفتارهای و تصمیمات خریدی را شامل می شود که به آن رفتارهای خرید سبز می گویند (جین و کور[1]، 2006: 108).

رفتارهای کوتاه سازی (مانند استفاده کمتر از اتومبیل شخصی، کاهش دمای لوازم گرمایشی و یا کاهش مصرف آب و برق) بطور معمول احتیاج به صرف هزینه اضافی ندارند و اغلب لازمه آنها، تغییر در عادات مصرف فردی است. ولی رفتارهای خرید سبز اغلب در کوتاه مدت، هزینه اضافی به دنبال خواهند داشت. خرید کالاهای سبز، عایق کاری منزل با تجهیزات جدید، خرید لامپ های کم مصرف و یا خرید اتومبیل های کم مصرف و دوستدار محیط زیست از جمله رفتارهای خرید سبز هستند.

[1]  Jain& Kaur

منبع: modir123.com

سمینار (ادبیات نظری) آمیخته بازاریابی سبز

 

 

مطالب مرتبط