مسئولیت کنترل ساختار های غیر رسمی

مقاله متنی مسئولیت کنترل ساختار های غیر رسمی

کنترل ساختار غیر رسمی

مسئولیت کنترل ساختار غیر رسمی از قدرت و نفوذ ائتلاف سلطه مشتق می شود (کایرت و مارچ 1963). قدرت به صورت توانایی شخص در نفوذ در تصمیم گیری ها و همچنین فعالیت ها به شیوه ای که به وسیله مسئولیت سیستم رسمی محدود نشده باشد این گونه تعریف می شود (کاتر 1985، آلکساندر، مارلوک 2000). در یک سازمان رسمی، رایج ترین شیوه دسترسی افراد به قدرت احتمالا از طریق دفتر صورت می پذیرد (رابینز 1996). آنها قدرتشان را از توانایی کنترل بودجه و مقام شان بدست می آورند. یک شرکت وابستگی زیادی به همکاری با مدیران ارشد دارد و این وابستگی به آنها اجازه می دهد قدرت مناسبی را در سازمان بدست بیاورند.

قدرت یک مدیر در کنترلش بر منابع بدون داشتن مسئولیت رسمی برای استفاده از آن منابع نشان داده می شود (ابرنتی و لیلیس 2001). در مقابل قدرت رسمی که در تفویض اختیار نمایان می شود عبارت است از اجرای خوب فردی که مسئولیت تصمیم گیری را دارد. مدیران قدرت را از طریق نفوذ تصمیم گیری  شان در همه سطوح سازمانی کسب می کنند. در مسئولیت رسمی، مدیریت ارشد در مرجعیت قرار دارد. قدرت بر استفاده مدیریت ارشد از سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت در کنترل رفتار تاثیر می گذارد.

مسئولیت غیر رسمی در تصمیم گیری بدون استفاده از استراتژی کسب و کار؛ مدیران ارشد را قادر می سازد تا از سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت در کنترل رفتارشان استفاده کنند (یونگ و سالتمن 1985). بر طبق نظر آبرنتی و استول ویندر در سال 1995، مدیران دارای قدرت مخالف تلاش مدیریت ارشد در زمینه پیاده سازی سیستم اداری هستند. آبرنتی و استول ویندر در سال 1991 بیان کردند که قدرت یک مدیر نشات گرفته از اطلاعات ارائه شده به وسیله سیستم حسابداری نیست؛ بلکه بر مبنای اطلاعات مربوط در زمینه تصمیم گیری است.

ترجمه مقاله اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاریمنبع: Modir123.com