مقاله متنی مروری بر ادبیات سیستم های مدیریت استراتژیک

مروری بر ادبیات سیستم های مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

سیستم های مدیریت استراتژیک

پژوهش علمی در سال های اخیر، سیر تکامل شیوه های مدیریت استراتژیک را مرور و ضرورت تلفیق راه حل های جداگانه در سیستم های مدیریت ذینفع گرا و نوآوری مدار پایدار را روشن می کند. به طور مثال، بسیاری از شرکت های تولیدی، در گذشته از سیستم های اندازه گیری عملکرد استفاده می کردند، زیرا تاریخچه طولانی آنها به ویرایش اول  Administrative Science Quarterly در سال ۱۹۵۶ برمی گردد.

طبق اظهارات تتیچی و بالچاندران، طراحی سیستم های اندازه گیری و مدیریت عملکرد، هنوز به عنوان یک موضوع لازم و ضروری شناخته می شود، زیرا شرکت ها مجبورند استراتژی هایی توسعه داده و اهداف یک تصمیم گیری درست برای نیل به موفقیت اقتصادی را تعیین نمایند. مولفین سیستم های اندازه گیری عملکرد موجود در پژوهش، از شاخص های مالی محض مثل  گرفته تا سیستم های اندازه گیری عملکرد یکپارچه را مرور می کنند. به طور مثال، مفهوم کارت امتیازی متوازن که ابتدا توسط کاپلان و نورتون معرفی گردید، با تلفیق چهار شیوه فردی اندازه گیری عملکرد (مالی، مشتری، کسب و کار داخلی، و نوآوری و رشد) در مدل اندازه گیری عملکرد، تاثیرش را با موفقیت شرح داده است.

سیمون و همکاران اظهار نمودند که استاندارد های کیفیت مثل ISO9001 یا استاندارد زیست محیطی ISO14001 را می توان در سیستم مدیریت ارزیابی شده به صورت منظم لحاظ نمود. اما مولفین مشاهده کردند بین سطح یکپارچگی سیستم و مشکلات مربوط به فرایند تلفیق و یکپارچگی همبستگی وجوددارد. اورتیزا و همکاران در یک مطالعه تجربی ۱۰۵ شرکت صنعتی اسپانیایی، اثرات شیوه های کسب و کار توصیه شده توسط مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد نوآوری تکنولوژیکی را مورد پژوهش قرار دادند. با این حال، مولفین تشخیص دادند که همبستگی سازگار بین شیوه های TQM با عملکرد نوآوری شرکت را نمی توان تصدیق نمود.

ترجمه سیستم ارزیابی یکپارچه برای مدیریت استراتژی طرح های نوآوری در صنایع تولیدی

منبع: Modir123.com

 

246 بازدید