مقاله متنی مدل های مدیریت منابع انسانی

مدل های مدیریت منابع انسانی

مدل منبع مبنا: این مدل با تحلیل SWOT پیوند دارد. این مدل بعد از کامل کردن منابع انسانی و تحلیل SWOT ما را قادر می سازد تا بر کاربرد مجموعه ای از منابع ارزشمند برای توسعه ی رقابتی بودن سازمان ها در بازار متمرکز شویم.

مدل مزیت رقابتی پایدار: ویژگی های زیر از منابع انسانی مهمترین ویژگی ها در توسعه ی مزیت رقابتی هستند که عبارتند از: ارزش اقتصادی، انحصار، یگانگی، غیرقابل جایگزین بودن. این مدل یک برنامه چند جانبه است که در آن بر ماهیت پویای راهبردها تاکید شده و تجلی تضادها که نیروهای مختلف آنها را ایجاد کرده اند، نیز نشان داده می شود. انحصار هر سازمان با تاریخچه اش تعیین می شود، و به عوامل محیطی، عدم قطعیت علی، پیچیدگی اجتماعی بستگی دارد و جایگزین مرتبط در یک سازمان یا محیط است. تنوع منابع و ثبات در یک سازمان غیر مستقیم اند. بنابراین حفظ مزیت رقابتی از توسعه رقابتی منابع انسانی جدایی ناپذیر است.

مهمترین عناصر راهبرد مدیریت منابع انسانی: این عناصر پیوند های مدیریتی با امور راهبردی و اهداف سازمان برای بهبود نتایج عملکرد بوده و فرهنگ نوآوری مبنا را ایجاد می کنند. این مدل نشان دهنده ی رابطه بین برنامه های راهبردی کارکنان و نتایج عملکرد آن ها است. نتایج با ترکیب برنامه ریزی نیروی کار، انتخاب کارکنان، آموزش و انگیزه اجرا می شوند. این مدل اجرای راهبرد، چشم انداز و اهداف را تسهیل می کند.

مدل راهبرد مدیریت منابع انسانی: فرایند ترکیب راهبرد مدیریت منابع انسانی به این گام ها تقسیم بندی می شود: تحلیل، صورت بندی راهبرد، اجرا. فرایند صورت بندی شامل شناسایی تهدید ها و فرصت ها، تطبیق با منابع کنونی است که با فرصت های سازمان با منابع باقیمانده و سطوح کافی از ریسک بیان می شود.

دانلود ترجمه کامل این مقاله

دانلود پروپوزال این مقاله

تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل

پروپوزال های آماده

منبع: Modir123.com

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123