مدل سازی بیزینس جدید در IT و ارتباطات از راه دور (مخابرات)

به منظور حمایت از پروژه های تحقیقاتی و نوآوری و ابتکارات کارآفرینی، در تلاش برای توسعه و مدل های تجاری جدید، سه فرمت گسترش داده شدند:

  • بازی مدل بیزینس: خود توضیحی،kit بازی مانند که شروع کننده آن خودتان هستید، گروه های کوچک را که در مورد تجارت جدید در راه ساختاریافته کار می کنند، را حمایت می کند. این بازی تجارب دست اول را در تلاش برای ایجاد یا تجدید مدل های بیزینس در یک زمینه بازی ارزش محور و کاربرمحور را تهیه می کند، کارت های رقیبی و آموزشی و یک شروع سریع مختصر با اصول متدولوژی و اعتدال مدل سازی بیزینس را راهنمایی می کند. طرح کاربرمحور یک تکیه گاه ثابت و حتی دسترسی آسان را برای تازه کارها فراهم می کند.
  • مدل سازی بیزینس فوری و سریع: مدل سازی بیزینس فوری و سریع، یک فرمت کارگاه آموزشی، تعدیل شده است. جلسات نیمه روز، با قالب عمومی فعال کردن چرخش سریع نتایج هستند. خارج از دامنه، یک پیچیدگی عمیق در مدل های تجارت است، که بلوک های ساختمانی آن و اثر متقابل آنها است. درست مانند اینکه تمرکز در فرمت آخرین بازی بر روی اشتراک گذاری است بجای اینکه بر روی توسعه خلاق مدل های بیزینس نوآورانه، تمرکز داشته باشد.
  • پروژه مدلسازی بیزینس با مقیاس کامل: این پروژه مدلسازی بیزینس با مقیاس کامل، پنج مرحله از فرایند را شامل تحقیقات دامنه اولیه، کارگاه مدل اسزی و کاربر، تست کردن مدل، مشخصات مدل و در نهایت تصویر برداری و داستان سرایی را پوشش می دهد، و ساخت و ایجاد آن برای برقراری ارتباط مدل تجاری آسان می شود. جعبه ابزار روش های کاربرمحور این اجازه را می دهد که هر ابعاد مدل توسط تولید ایده ها، کشف و بهبود یابد و ارزیابی اعتبار بوسیله کاربران و کارشناسان را باعث می شود.