لذت بردن از خرید  و زیاده روی

مقاله متنی لذت بردن از خرید وزیاده روی

لذت بردن از خرید

لذت خرید تجربه ای شخصی و ذهنی نشان دهنده ارزش احساسی و عاطفی یا روانی از خرید از طریق ارزش مانند هیجان خرید و یا خرید از فعالیت های روزمره که تجربه پیشنهادات را دارد (کارپنتر و مورو 2009). برآورده کردن نیاز بیولوژیکی در حالی که لذت جویی در ذهن مصرف کننده وجود داشته باشد و با هدف افزایش کیفیت می باشد (کمپبل1987). خریداران اخبار از تولید محصول جدید، هیجان تعقیب، و بدست آوردن مقرون به صرفه است. بنابر این مصرف کنندگان مغازه را لذتمند می دانند و دلیل آن را احساس و لذت خوب داشتن و تلاش برای در نظر گرفتن عواقب آن را دارند. مصرف لذت باورانه به دنبال آن، تنوع، و تعجب است (هالب دوک و هیرشمن 1982)که نشانه هایی از جامعه مصرف کننده معاصر می باشد. (پاندا و نکاتش 1992).

به عبارتی مانند فروشگاه تا زمانی که شما یک خرید انجام داده اید. فروشگاه فراتر از تحقق نیاز اسای بوده و منعکس کننده افزایش اهمیت مصرف کنندگان نسبت به جمع آوری شخصی است. لذت گرایی اخلاقی ادعا می کند که اساسا درست است و مناسب و فقط به دنبال لذت و پیگیری از لذت از جمله اقدام برای هدفمندی و ایجاد یک پایه ی لذت گرا است. (شاگنزی 2002).

بدون در نظر گرفتن عواقب ناشی از اعمال خریداران به دلیل لذت خرید را ادامه خواهند داد و محصولات گران نیست  تجربه هایی را نسبت به ایدئولوژی خود خواهند داشت. چنین عواقبی منجر به تحقق است که با هر خرید جدید یک نا امیدی، بی قراری و پشیمانی خرید به وجد می آید. و خریداران نشان داده اند که صفات زیاده طلبی در انتخاب محصول برایشان لذت بخش است. (مونوپادمای و لورو 2009). و افراد در تصمیم گیری و قادر به توجیه چنین تصمیم گیری سخت است (میک 2002 و موس 1990).

ترجمه مقاله احساس پشیمانی پس از خرید: بررسی انگیزه و پشیمانی پس از خرید